Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2014 - Program rozvoje kultury schválilo zastupitelstvo


obsah:

2014 - Program rozvoje kultury schválilo zastupitelstvo

Zastupitelé na svém červnovém jednání projednali Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014–2020 a schválili návrh v předloženém znění.  Zároveň uložili radě města zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 navýšení příspěvku města v oblasti kultury:

  • Městská knihovna + 350 tis. Kč (zvýšení počtu nakupovaných knih a rozšíření provozní doby).
  • Městské muzeum a galerie + 150 tis. Kč (100 tisíc Kč účelově na výstavy výtvarného umění – zvýšení kvality a počtu výstav, 50 tisíc Kč zrušení vstupného).
  • Městské kulturní zařízení + 400 tis. Kč (pořádání akcí v souladu s Programem rozvoje kultury).

Zároveň zastupitelé schválili Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury formou splynutí do nové organizace.

Schválený Program rozvoje kultury si klade za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky pro koncepční rozvoj kultury ve střednědobém časovém horizontu. Východiskem pro tvorbu „Programu“ byl Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020.

Návrh programu zpracoval řešitelský tým ve složení Mgr. Pavla Tvrdoňová, PhDr. Vladimír Juračka a Rostislav Plachý, s kterým spolupracovali Miroslav Raindl ml. a Michaela Škrobánková. Práce zahájili v listopadu 2013. Zpracovali přehled, mapující infrastrukturu hranické kultury, shromáždili vypovídající data, vytipovali priority, a zpracovali celkovou SWOT analýzu. V průběhu zpracovávání Programu rozvoje kultury proběhlo jednání s ředitelkami příspěvkových organizací města i veřejné projednání v zasedací místnosti městského úřadu. Občané měli možnost návrh Programu rozvoje kultury připomínkovat.

Návrh v analytické části zmapoval stav kulturního života a infrastruktury kultury v Hranicích. Analýza současného stavu došla k výsledku, že kultura v Hranicích je ve srovnání s jinými městy podfinancována a že k ní není přistupováno koncepčně. Proto hrozí stagnace kulturního života a nedostatečné využití potenciálu kulturní infrastruktury.

Ve strategické části Program formuluje cíle (žádoucí stav). Odpovídá na otázku, jak město chce, aby kultura ve městě Hranicích vypadala po ukončeném časovém období 2014- 2020 a čeho chce dosáhnout.

Program rozvoje kultury bude každoročně aktualizován ve formě Akčního plánu na příslušný rok. Akce schválené v Akčním plánu budou následně promítnuty do návrhu rozpočtu města pro daný rok.

V průběhu zpracování Programu rozvoje kultury dospěl řešitelský tým k závěru, že nezbytnou podmínkou rozvoje kultury je integrace příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury do jednoho celku. Proto zastupitelé schválili splynutí těchto příspěvkových organizací města do nové příspěvkové organizace k datu 1. 1. 2015. Funkčnost této nově vzniklé příspěvkové organizace ovlivní její ředitel. Při konkurzním řízení budou proto uchazeči zpracovávat koncepci příspěvkové organizace, v souladu s Programem rozvoje kultury města Hranic.

V návaznosti na schválení Programu a zejména na změnu podmínek pro přidělování grantů bude také nutno provést změny v Grantovém programu.

Videoreportáž - příprava Programu rozvoje kultury

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English