Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2017 - Rozpočet města je schválen


obsah:

2017 - Rozpočet města je schválen

Provozní rozpočet města na rok 2017 schválilo prosincové zastupitelstvo města Hranic.  Rozpočet je i letos strukturován po jednotlivých střediscích, v rámci kterých jsou shrnuty jak příjmy, tak i výdaje.  Rozpočet je pro občany přehlednější, mohou si tak snáze udělat obrázek, například, kolik prostředků město získává z tříděného odpadu a kolik na třídění naopak doplácí.

Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2016 a výhledu pro rok 2017. Na základě vyhodnocení výsledků roku 2016 pak na jaře příštího roku dojde k jeho upřesnění.

Předpokládaný rozpočet na příští rok zatím dosahuje 290 milionů korun. Jeho provozní část počítá s výdaji ve výši 234 milionů korun a 56 milionů korun je zatím vyčleněno na jednorázové výdaje, tedy investice a opravy.

Provozní příjmy jsou zejména daně, poplatky, nájemné, dále dotace na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky. Počítá se s nárůstem proti roku 2016 zejména v oblasti daňových výnosů.

Provozní výdaje rozpočtu města zahrnují základní potřeby chodu města i jeho příspěvkových organizací. Jde tedy nejen finance, vyčleněné na komunikace, osvětlení či svoz odpadů, ale i náklady na provoz městského úřadu či na příspěvkové organizace zřízené městem, jako jsou základní a mateřské školy, školní jídelna, Domov seniorů, dále Městská kulturní zařízení (kultura, muzeum a galerie i knihovna) nebo Dům dětí a mládeže. 

Také výdajová stránka se proti roku 2016 navýšila.  Jde zejména o zvýšení výdajů na údržbu městského majetku (rámcová smlouva se společností Ekoltes Hranice a.s.). Dále se například zvýšily prostředky na dotace (granty) a příspěvky, reagujeme také na vládou schválené navýšení platů a další změny, jako je například zřízení nového odboru rozvoje města městského úřadu.

Nejzajímavější částí rozpočtu bývají jednorázové akce (investice). Na ty je momentálně vytvořena rezerva ve výši 56 milionů korun a počítáme se zůstatkem z roku 2016 a minulých let, který by měl dosáhnout celkem asi 30 milionů korun. Konkrétní rozdělení těchto peněz ale proběhne až v únoru 2017 při schvalování 1. změny rozpočtu města.

S rozpočtem se můžete seznámit na internetových stránkách města www.mesto-hranice.cz v rubrice „občan – samospráva - materiály k jednání ZM - Zastupitelstvo města 15. prosince 2016.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English