Cesta: Aktuality / Archiv aktualit / 2012 - Stav ovzduší v Hranicích je na webu


obsah:

2012 - Čisté ovzduší pro Moravskou bránu - stav ovzduší je na webu

Logo OPŽPMěsto Hranice ukončilo k 30. 8. 2012 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který byl  spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady realizovaného projektu jsou 9 330 444,- Kč, z toho podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 6 178 048,20 Kč a dotace Státního fondu Životního prostředí ČR je 363 414,60 Kč.

V rámci projektu byl vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích. Na realizaci navazuje udržitelnost projektu. Jeden monitorovací systém bude stacionárně umístěn na Tř. 1.máje a druhý přístroj se bude pohybovat po 12-ti lokalitách, stejně jako při realizaci projektu.

Veřejná prezentace Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Hranicích je dostupná od 30. 8. 2012 na webové adrese: http://ovzdusi.mesto-hranice.cz/ .  

Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích (návod)

Při otevření webového odkazu se Vám na úvodní stránce vykreslí mapa s lokalitami, kde se provádí imisní měření. Barevně jsou od sebe označeny lokality, kde aktuálně měření probíhá. Měřená lokalita bude barevně označena červeným bodem, pokud zde měření neprobíhá, je bod označen modře. Kliknutím na jakýkoliv z 12-ti uvedených bodů se uživateli zobrazí podrobnější informace o měřené lokalitě a dále jsou zde uvedena období, ve kterých měření v dané lokalitě probíhalo.

 Uživatel si může vybrané období vybrat také v levém menu. Lze si zvolit buď celé období vybraného roku, nebo pouze období v daném roce a nebo si uživatel může stav ovzduší zjistit výběrem kontinuálně měřené znečišťující látky. Látky, měřené kontinuálně, jsou: PM10 (suspendované prachové částice), SO2, NOx (měřené jako NO2), CO, NH3, O3. Při výběru období nebo znečišťující látky si uživatel dále může vybrat časové rozložení měření např. hodinové, 8-mi hodinové, nebo 24-hodinové průměrných hodnot. Data mohou být následně prezentována formou tabulky, nebo grafu. Při grafickém zobrazení 24-hodinovém průměru se uživateli vykreslí také imisní limit, stanovený zákonem a uživatel zároveň může imisní situaci porovnat z pohledu dodržování zákonem daných limitů.

Pro informaci o modelech nabízí informační systém dopravní a emisně-imisní model. V rámci dopravy jsou zde modelovány situace roku 2004,2010 adále návrhy pro budoucí výhledové situace, které budou dále sloužit pro potřeby města např. při urgencích pro výstavbu Palačovské spojky, nebo realizaci  tzv. severovýchodního obchvatu města Hranic.

Emisně-imisní modely shrnují situaci v několika modelech pro jednotlivé znečišťující látky jako PM10, Arsen, NO2, benzen a benzo(a)pyren v letech 2004,2010 a aktuální modely. U těchto jednotlivých znečišťujících látek se modelovaly průměrné roční koncentrace a vlivy dalších zdrojů znečišťování ovzduší, tj. vliv průmyslových zdrojů na území ORP, vliv průmyslových zdrojů severovýchodního směru, vliv průmyslových zdrojů z jihozápadních směru, vliv automobilové dopravy a vliv lokálních topenišť. U každého modelu je stručné vyjádření k dané situaci.

Pro zobrazení hodnot z imisního monitorování je třeba v menu zvolit požadovanou veličinu a monitorovací období hodinové, 8hodinové nebo 24 hodinové průměry hodnot jsou pak prezentovány v podobě grafu nebo tabulky.Jazykové verze

  • Čeština
  • English