Cesta: Aktuality / Informace o povodních / Povodně 2009 - poskytujeme informace,nabízíme vysoušeče


obsah:

Povodně  2009 - Velká voda řádila v Hranicích

Poskytujeme informace, nabízíme vysoušeče,

Všechny menší vodní toky v Hranicích (Velička, Ludina., Račí potok ) se v Hranicích v noci vylily z břehů. Bečva naštěstí zůstala v korytu. Město nabízí k zapůjčení vysoušeče. Vydávají se ve dvoraně zámku v bývalé prodejně MIJA. Vzhledem k jejich omezenému počtu a vzhledem k velkému zájmu je to však vždy pouze na určenou dobu. Upozorňujeme proto ty, kteří mají vysoušeč půjčený, aby jej čas vrátili, abychom je mohli půjčit dalším žadatelům. Obracejte se na městskou policii. Město  má k dispozici na 90 vysoušečů.

Informace o pomoci při povodních poskytuje na svých stránkách ministerstvo pro místní rozvoj:

Olomoucký kraj poskytne prostředky na odvoz suti po povodních. Podrobnosti se dočtete  na webových stránkách Olomouckého kraje  (www.kr-olomoucky.cz)

Pomoc ČEZu

Zákazníkům postiženým povodněmi poskytne ČEZ elektřinu po tři měsíce zdarma. Po tyto tři měsíce nebudete muset hradit zálohové platby za elektřinu.

O pomoc je možné požádat na Zákaznické lince 840 840 840. Oprávněnost nároku na slevu ověří ČEZ  u místní samosprávy a zákazníkovi obratem zašle potvrzení poštou. Tato úleva se týká odběratelů elektřiny z nízkého napětí, jak domácností tak malých podnikatelů, kteří mají prokazatelně vytopené obytné části domu (netýká se prostor kůlny, sklepu, garáže apod.).

Jak bude elektřina zdarma technicky realizována:

 1. Zákazník postižený povodněmi zavolá na Zákaznickou linku ČEZ 840 840 840 do 31. 7. 2009
 2. ČEZ žádost ověří u místní samosprávy
 3. ČEZ zákazníkovi pošle potvrzení přiznání nároku na elektřinu po tři měsíce zdarma
 4. Od této chvíle nemusí zákazník platit v následujících třech měsících zálohové platby za elektřinu
 5. Při ročním zúčtování bude zákazníkovi poskytnuta sleva ve výši odpovídající tříměsíční spotřebě elektřiny, tzn. zákazníkovi bude účtována nulová částka za spotřebu elektřiny, regulované distribuční poplatky i platby za dopravu elektřiny (za toto období bude účtována pouze daň z elektřiny)

 6. Po skončení období poskytnutí slevy musí zákazník znovu začít platit zálohy.

Pomoc dalších firem

Pomoc  nabízí i další firmy. Česká spořitelna nabízí podnikatelům a malým firmám s obratem do 30 milionů korun, postiženým povodní, provozní úvěr. Podrobnosti se dozvíte v informačním letáku nebo na webových stránkách spořitelny (http://www.csas.cz/).

Pomoc nabízí i statici. Firma KOS CONSULT Přerov zdarma nabízí prohlídku staticky narušených domů, stanoví  postup opravy a cenu opravy.  Kontakt: tel:  581 210 188, 581 210 196, mail: kosconsult@seznam.cz; webové stránky : www.kosconsult.cz .

Dále výrobce koupelnového nábytku EURO CERAMICA 2000 nabízí jednoduchý kouplenový nábytkový set za symbolickou cenu  pro občany, kterým voda vyplavila dům. Pro  ty, kteří museli provést demolici nabízí slevový průkaz pro realizaci koupelny prostřednictvím koupelnových studií v Opavě, Ostravě a Olomouci.  Kontakt:  www.euroceramica.cz, mail: euroceramica@eurocoramica.cz, tel: 553 609 900.

Lesy České republiky a.s.  nabízí  dřevo na stavbu celodřevěného  srubového domu. (Příloha 9)

Informace České daňové správy

ohledně daní  a vztahů s finančním úřadem  naleznete v  příloze   číslo 7 (Jak postupovat při zničení nebo poškození účetních dokladů)
v příloze č. 8.  (Informace  k řešení důsledků povodní z hlediska daní)

Odbor sociálních věcí monitoruje situaci v celém správním obvodu. V pondělí evidovaly pracovnice odboru 107 domácností na Hranicku, kde se voda dostala až do bytů. Zatopených garáží a sklepů bylo mnohem více. Nejhůře postižené byly obce Bělotín, Hustopeče nad Bečvou a Polom. Odbor poskytuje finanční pomoci těm nejpotřebnějším.

Město také usiluje o získání prostředků na uhrazení nákladů za uklizení odpadu. Proto vyzýváme všechny občany, kteří si objednávali kontejnery, případně něco vyváželi na skládku, aby si schovali doklady o zaplacení. Pokud se nám podaří uplatnit tyto náklady (nebo alespoň jejich část) u státu nebo u kraje, budeme vás informovat prostřednictvím médií.
Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na odstraňování škod po záplavách.

V přílohách radíme, jak postupovat, pokud jste utrpěli škody. 

Měli byste co nejdřív nahlásit škody pojišťovně (telefonicky, on-line). Pojišťovnu bude zajímat:

 • číslo pojistné smlouvy
 • adresa
 • seznam poškozených věcí
 • předpokládaná výše škody (vlastní odhad)
 • tel. kontakt na osobu, která bude přítomná případné prohlídce
 • vzniklé škody vyfotografujte, čím lepší fotodokumentace, tím snadnější bude jednání s pojišťovnou.

V příloze 1  naleznete informace,  od pojišťoven, co budete potřebovat a v příloze 2 seznam věcí.

V příloze 3 naleznete základní hygienická pravidla při povodních a při odstraňování jejich následků.

V příloze 4 naleznete  návod, jak uplatňovat náhrady při povodních.

Dále v příloze 5 tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí o pomoci státu

a v příloze 6  Zprávu  z portálu veřejné správy.

Mimořádné postupy při záplavách dle stavebního zákona

Tyto postupy jsou upraveny v §177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů :

 § 177 - Mimořádné postupy

(1) Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zvláštního právního předpisu anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích odstavců 2 až 4 odchýlit od postupů stanovených tímto zákonem.
(2) Opatření na stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům živelní pohromy nebo závažné havárie, čelí jejich účinkům a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví osob, popřípadě jiným škodám, mohou být zahájena bez předchozího rozhodnutí nebo jiného opatření podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Stavebnímu úřadu však musí být neprodleně oznámeno, že jsou taková opatření prováděna. V následném stavebním řízení o stavbě, pokud je podle tohoto zákona vyžadováno, lze postupovat podle odstavců 3 a 4.
(3) Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět.
(4) Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlášených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen písemný souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.
(5) U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie stavby, může být
a) po projednání se stavebním úřadem upuštěno od vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení stavby nebo terénních úprav postačí souhlas stavebního úřadu s jejich ohlášením,
b) po projednání se stavebním úřadem omezen obsah žádosti a jejích příloh na nejnutnější míru nezbytnou pro rozhodnutí,
c) stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k žádosti, popřípadě jiné doklady budou předloženy ve stanovené lhůtě dodatečně,
d) v odůvodněných případech vydáno předběžné povolení, v němž se stanoví lhůta dodatečného předložení podkladů; po jejich předložení se provede řízení a vydá rozhodnutí,
e) zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu účastníků řízení, nejvýše však na polovinu lhůty stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem; o zkrácení lhůt stavební úřad poučí účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení.
(6) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá odkladný účinek.
(7) Dokončení staveb a prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu. 

Další informace

Náplavy jsou postupně odstraňovány, v postižených oblastech budou rozmístěny kontejnery. Občanům doporučujeme případné škody nafotit a zdokumentovat.

Hygienici nabízí pomoc

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - inspektorát v Přerově v případě potřeby v souvislosti s povodněmi nabízí součinnost a spolupráci s postiženými obcemi .
 telefon 581 209 608 spojovatelka, fax
581 210 050, 724 652 067 MVDr. Josef Dupák epizootologie
581 277 817, 602 328 236 MVDr. Leona Kacetlová hygiena potravin
e-mail insp.prerov.kvsm@svscr.cz

Pro potřebu likvidace uhynulých zvířat a konfiskátů živočišného původu uvádíme tel. kontakty na veterinární asanaci.

REC, spol. s r.o. Mankovice
556 736 581
556 736 582
777 739 820

Fotodokumentace 

Městská policie již v noci varovala občany v ohrožených oblastech. Byly zaplavené sklepy, auta, poškozené mostky a břehy. Nejvážněji byly zasažené čtvrť Mexiko (Hviezdoslavova ulice), Jungmannova, Gallašova, Kropáčova,  Utrhla se část břehu u potoka Ludina v Komenského ulici, (foto výše)  a část u potoka Velička na Motošíně.
Škody hlásí i místní části, například Drahotuše nebo Lhotka.
Zřejmě úder blesku zničil střechu obchodního domu Billa.
Zaplavená byla silnice I/47 u mostu, nánosy bahna jsou na sjezdu z dálnice, v Hranicích byly poškozeny 4 mostky přes   Veličku a Ludinu.

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English