Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Informace od starosty – červenec 2015


obsah:

Informace od starosty – červenec 2015

Pokračují práce na reorganizaci akciové společnosti Ekoltes. Nové představenstvo pod vedením pana Františka Smolky zhodnotilo stávající stav. Zanedbaný areál společnosti, zanedbaná technika, nehospodárnost. Problémy se táhnou od základní dokumentace až po sečení trávy.  Současný neutěšení stav řeší rada města, nově ustavená Dozorčí rada akciové společnosti i představenstvo.

Kroky vedoucí k nápravě jsou pevně naplánovány.  Dne 1. září nastupuje nově vybraný ředitel společnosti pan Václav Mikšík.  Byl vyměněn právní dohled společnosti.  Dozorčí rada řeší stav společnosti v minulém období a nové představenstvo vrátí společnost ke kvalitě a promyšlenému systému služeb pro naše město.

Vyhodnocujeme veškeré smlouvy a provádíme změny ve prospěch hospodárnosti.  V listopadu představíme zastupitelstvu města celou koncepci a plán činnosti pro rok 2016 a další období. Již nyní je možné sledovat webové stránky společnosti Ekoltes, kde budou uváděny hospodářské výsledky, plány práce a uzavřené obchodní smlouvy.

Vláda schválila program na realizaci protipovodňových opatření na řece Bečvě. Musím konstatovat: „konečně“.  Byly přiděleny 2,7 miliardy na poldry a 2,1 miliardy na opatření v rámci dotčených měst.  Letitá diskuse vyústila v návrh vybudovat nad obcí Skalička vodní dílo. Nádrž stabilně zatopenou v objemu kolem 35 mil. m3.  Tato nádrž by měla být schopna regulovat průtok Hranicemi a v době sucha bude sloužit pro vyrovnání průtoku na Bečvě.  Po realizaci rozšíření jezu v Hranicích budeme schopni lépe přečkat velkou vodu. Nyní se ve Vládě ČR projednává systém výkupu pozemků a připravují se konečné studie proveditelnosti vodního díla.  Vodní dílo se dotkne přibližně 2 000 pozemků a samotný výkup bude stát přibližně 700 milionů korun.

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření našeho města za 1 pololetí tohoto roku.  Roční příjmy byly stanoveny na 327 milionů a jsou naplňovány dle plánu.  K 30. červnu jsme měli příjmy 160 milionů korun. Výdaje činily 151 milionů. Přesto se vedení města bude v následném období zabývat rozborem režijních položek, vyhodnocením nákupů služeb, materiálu i energií.  Dále provedeme vyhodnocení všech investičních akcí.  Tyto výsledky budou sloužit ke stanovení rozpočtu pro rok 2016 a změnu sledování nákladů střediskovým způsobem. Zároveň bude probíhat implementace nového informačního ekonomického software, jehož některé výstupy budou veřejně přístupné.  V současné chvíli taktéž mapujeme možnosti v oblasti centrálních nákupů přes zavedené systémy.  Soubor hlídání nákupů a provozních nákladů by měl přinést v budoucím období nárůst investičních zdrojů města.

Rada města také projednala bezpečnostní situaci a doporučila Zastupitelstvu města navýšit počet členů městské policie o dva strážníky. Na dalším zastupitelstvu předloží tento návrh velitel Městské policie Hranice. Cílem je zvýšit počet směn, které obsáhnou větší počet hodin přímo v ulicích města.  Zároveň Rada navrhla doplnit další technické prostředky a zvýšit tak akceschopnost.  Koncepce počítá taktéž s větším propojením na státní policii ČR.

S ohledem na připravované kulturní akce na náměstí budou posíleny přípojné body elektroinstalace v centru města.  Do podzimu tohoto roku zprovozníme posílený a modernizovaný systém přípojných bodů, aby nám svítil vánoční strom a případné především zimní akce (vánoční trhy) měly dostatečnou  elektro kapacitu.

Zahájili jsme přípravu koncepce pro nakládání s odpady. Město v minulosti vstoupilo do společnosti Odpady Olomouckého kraje.  Snahy o řešení však byly omezovány nejasným postojem jak Vlády ČR, tak stávající legislativou. Ta stranila velkokapacitním spalovnám. Současné dotační programy i nově přijatá legislativa však podporují decentralizaci a technologie, které umožní odpad třídit a recyklovat.  Je tedy nutné okamžitě reagovat na záměr zákona ukončit skladování na skládkách v roce 2023. Pokud bychom tuto problematiku neřešili, platba za svoz a uložení odpadu se výrazně zvýší. Zapojení do procesu zpracování odpadu by nás mělo tohoto navyšování cen uchránit.  

Příjemnou druhou polovinu prázdnin přeje

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English