Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Informace od starosty za srpen 2015


obsah:

Informace od starosty za srpen 2015

Město Hranice v tomto čase dokončuje plán investic na rok 2016. Tento bude rozdělen na běžnou údržbu městského majetku, na akce malého rozsahu, na investice vyvolané a na realizaci investic, pro které se podaří připravit a zabezpečit nutnou stavební dokumentaci.  Celý plán investic koordinujeme s odborným pohledem pracovníků, kteří se zabývají přípravou dotačních titulů pro naše město. Hlavní směr plánu zaměřujeme na deficit práce pro místní části.

V roce 2016 bychom měli dobudovat sportovní hřiště, opravit kotelny, vytvořit podmínky pro práci jídelen atd.  Práce Investiční komise města byla pod vedením pana Ing. Selzera zaměřena na strategické projekty, které vyžadují dlouhodobější přípravu. Úpravy nádraží, budování silničních obchvatů pro průmyslové části, protipovodňová opatření na řece Bečvě, suché poldry na potocích Ludina a Velička.  Plán investic pro rok 2016 by mělo Zastupitelstva města projednat na svém zasedání 8. října 2015.  

Občané nás pochválili za účelné zprovoznění Zámecké zahrady. Byla dokončena před letními prázdninami a zabezpečena funkčním café barem. Já si dovoluji pochválit provozní pracovníky úřadu, společnost Ekoltes, soukromou firmu pana Raindla i městskou policii za iniciativní přístup.  Letní zámeckou zahradu využívají rodiny s dětmi i lidé k odpočinku. Kulturní vystoupení vhodně celý záměr doplňují. Apeluji na naše občany, abychom si takto vybudované klenoty společně chránili a kultivovali tak městské prostředí.

Ve společnosti Ekoltes pokračují reorganizační práce. Letní období odřídil ve funkci předsedy představenstva a ve funkci výkonného ředitele pan František Smolka. Dle mého soudu velmi úspěšně. V tomto období byl vybrán nový ředitel a to pan Ing. Václav Mikšík.

Nyní se vyhodnocují veškeré nákladové položky a byla přijata celá řada opatření. Veškeré organizační změny budou dokončeny ještě v letošním roce. Velký znalec práce Ekoltesu, zastupitel pan Miroslav Raindl,  zaslal na sekretariát starosty hodnotící dopis s návrhem na pochvalu novému představenstvu. Osobně se připojuji. 

Rada města na své posledním zasedání ustanovila novou komisi pro dozor nad společností Ekoltes. Místa v této komisi budou nabídnuta všem politickým klubům, aby tak byla zajištěna dostatečná vazba mezi volenými zástupci v nejvyšším orgánu města a společností Ekoltes. Výstupy z této komise bude přímo realizovat starosta města s předsedou představenstva Ekoltesu. V případě závažnějších problémů starosta města svolá valnou hromadu společnosti a to do 48 hodin. Zároveň bude tato komise dostávat ekonomická vyhodnocení činnosti. Občané budou sledovat vše na nově budovaném webu společnosti.

Naše město přikročilo k celkové reorganizaci právních služeb. S ohledem na ekonomické vyhodnocení byla vypovězena smlouva s externí kanceláří a bude vytvořeno právní oddělení města, které bude spadat přímo pod ředitele (tajemníka) úřadu. Tento krok umožní za nižších nákladů rozšířit dohled nad prací úřadu, nad rozpočtovými organizacemi i společností Ekoltes.

Externí právní kanceláře budou případně najímány jednorázově na přesně vymezené odborně složité případy. Rozšíření služeb bude mít za cíl i vyšší formu pomoci občanům, aby nebyly předražovány jednotlivé opakující se úkony.

Důraz na finanční hospodaření přináší výsledky. V oblasti investičních nákladů jsme již za prvé tři měsíce uspořili téměř 10 milionů korun. Od 1. 9. budou pod důslednou kontrolou veškeré výdaje na provoz i údržbu. Starosta města byl, spolu s tajemníkem úřadu, pověřen Radou města podpisem čerpání všech položek. Výsledek tohoto kroku směřuje do obhajoby čerpání plánovaných nákladů a bude základem pro plán na rok 2016. Také společnost Ekoltes a.s. je pod silným kontrolním tlakem.

Jiří Kudláček – starosta města Hranic

 

 

  

 

 

 

 

   Jazykové verze

  • Čeština
  • English