Cesta: Aktuality / Informace od starosty / Mohly Hranice vyvěsit moravskou vlajku?


obsah:

Vážený pane, 

dne 10. července 2017 jsem obdržel Váš přípis týkající se vyvěšení moravské vlajky městem Hranice dne 5. července 2017. V této věci sděluji následující odpovědi na Vaše otázky, které jste ve svém přípise položil.

Předně citujete právní předpisy, které upravují vyvěšování státní vlajky České republiky a dále se dotazujete, zda je vyvěšování cituji „čehokoliv jiného“ tedy jiných vlajek, legální a jakou to má oporu v zákonech.

Odpověď na tuto otázku vychází z právního předpisu, který má v České republice nejvyšší právní sílu, a to z Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z článku 100 odst. 1, který mimo jiné stanoví, cituji: „...Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu….“  Další zdůvodnění pak vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kdy podle § 7 tohoto právního předpisu, cituji:

„(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

 (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).“

Obce tedy vykonávají státní správu jako svou přenesenou působnost a dále také samosprávu jako svou samostatnou působnost.

V tomto případě tedy nedošlo k „…porušení znění příslušného zákona a svéráznému výkladu výkonu státní moci v přenesené působnosti“, jak se domníváte, ale výše uvedená vlajka byla vyvěšena v rámci samostatné působnosti, a to na základě žádosti Moravské národní obce, z. s. a po náležitém projednání a schválení Radou města Hranic. V rámci samostatné působnostiostatně Město Hranice vyvěšuje i jiné vlajky např. vlajky jiných států při návštěvách z partnerských měst.

Co se týče podoby vlajky vyvěšené Městem Hranice dne 5. července 2017, k tomu toliko sděluji, že se jednalo o podobu navrženou žadatelem. Je nám známo, že v našem státě existují dvě skupiny, které se přou o pravou podobu moravské vlajky. Od těchto sporů se však Město Hranice distancuje.        

S pozdravem

Jiří Kudláček, 

starosta města HranicJazykové verze

  • Čeština
  • English