Cesta: Povinné informace


obsah:

Povinné informace 

Zde naleznete informace, poskytované podle zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název:

Město Hranice

2. Důvod a způsob založení:

Město Hranice je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).
Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.
Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.
Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Hranic, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
Město je spravováno Zastupitelstvem města Hranic (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 23 členů a schází se zpravidla 1x měsíc.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Hranic (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 7 členů a schází se podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dní.
Související právní předpisy :

  • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura:

Struktura MěÚ a organizační schéma. Další informace o vnitřních útvarech, odborech a odděleních městského úřadu naleznete v rubrice: "Městský úřad".

Seznam organizací, zřízených městem a společností s majetkovým podílem města naleznete zde.

 

4. Kontaktní spojení:

Městský úřad Hranice,
Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice
telefon: 581 828 111
fax: 581 828 650
www.mesto-hranice.cz
e-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz
ID datové schránky: q8abr3t
Kód obce ČSÚ: 513 750
Kód obce MMR: 04768 6
GPS souřadnice: 49033’0.500“N,  17044’5.200“E,

Adresa úřadoven:

  • Sídlo: Pernštejnské nám. 1 Hranice, Hranice I - město (zámek)

- samostatné pracoviště právní a personálně-organizační
- právník a manažer kvality
- odbor školství a sociálních věcí - oddělení školství, kultury, tělovýchovy
- odbor vnitřních věcí -oddělení provozní a správní (přestupky, podatelna, informace, pokladna, ztráty a nálezy, shromažď. občanů, krizové řízení a požární ochrana), oddělení občansko-správních agend (matrika, ověřování),  oddělení informačních technologií,
- odbor správy majetku
- odbor finanční
- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy - oddělení stavební úřad, oddělení životního prostředí
- odbor rozvoje města - oddělení strategického rozvoje, oddělení investic, oddělení územního plánování 

  • Zámecká 118, Hranice, Hranice I - město (bývalá knihovna)

- odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
- odbor vnitřních věcí - oddělení občansko-správních agend (evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů) Oddělení dopravně-správních agend (řidičské průkazy, evidence vozidel)
- odbor živnostenský úřad

  • Purgešova 1399, Hranice, Hranice I - město (budova býv. Kavrisu)

- odbor školství a sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce

Úřední hodiny: 

viz: Provozní doba městského úřadu
Telefonní a e-mailové spojení: Struktura a telefonní seznam MěÚ

5. Případné platby lze poukázat:

KB Přerov, exp. Hranice číslo účtu. 19 - 1320831/0100
Variabilní  symbol a specifický symbol jsou jedinečné a zjistíte je dotazem na příslušném odboru Městského úřadu Hranice.

6. IČ:

00301311

7. DIČ:

CZ 00301311

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy:

 

Starší rozpočty:

Rozpočtový výhled

Závěrečné účty:

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podatelna MěÚ
Městský úřad Hranice,
Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice

telefon: 581 828 111
elektronická podatelna: podatelna@mesto-hranice.cz  
Způsob jak učinit jakékoliv podání naleznete v bodě 9, 11 nebo 13 Povinně zveřejňovaných informací

11. Opravné prostředky:

Pravidla o přístupu k informacím - příloha č. 5/QI 42-02-03 - Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

12. Formuláře:

Naleznete je v rubrice Životní situace

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších situací:

Naleznete je v rubrice Životní situace nebo také na Portálu veřejné správy ČR
www.portal.gov.cz


14. Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy:

Pravidla o přístupu k informacím - příloha č. 6/QI 42-02-03 - Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení naleznete v rubrice "Pro občany" - samospráva.

15. Úhrady za poskytování informací:

Bod č. 7- Sazebník úhrad v Pravidlech o přístupu k informacím

16. Licenční smlouvy

nejsou uzavřeny

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English