Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Životní prostředí / Všeobecné informace


obsah:

Operační program Životní prostředí

Program je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

Kdo může žádat o dotaci?

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokuemntu.

Výše podpory

Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti.Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.  

Oblasti podpory programu

1Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
2. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
3.  Udržitelné využívání zdrojů energie
4.  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
5.  Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
6.. Zlepšování stavu přírody a krajiny
7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
8. Technická pomoc

Více informací: http://www.opzp.cz/, http://europa.eu/

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English