Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Životní prostředí / Projekty


obsah:

Získat dotace na úspory či obnovitelné zdroje mohou nyní i jednotliví občané

Občanem se rozumí fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Nejvýznamnějším zdrojem, jehož prostřednictvím mohou občané ČR v novém programovacím období žádat a získat finanční podporu ze strukturálních fondů EU, je OP Životní prostředí, další možnosti pak nabízejí komunitární programy EU.

OP Životní prostředí nabízí občanům širokou škálu podpor

Cílem OP Životní prostředí je zlepšování kvality životního prostředí , a tím i zdraví obyvatelstva. OPŽP přispívá ke zlepšování stavu ovzduší , vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění , podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie, environmentální vzdělání, poradenství a osvětu. Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Mezi oblasti podpory pro fyzické osoby patří:

Zlepšování kvality ovzduší (oblast podpory 2.1)

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti (alokace 507,317 mil. eur) s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.

V podoblasti Snížení imisní zátěže ze zdrojů bytových a rodinných domů jsou přijímány projekty zaměřené na následující aktivity:

 • pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátních výrobků nebo snížení tepelných ztrát pro rodinné domy. Objekt bude po realizaci projektu splňovat minimálně požadavky platné normy na energetickou náročnost budov,
 • pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, či adekvátních výrobků nebo snížení tepelných ztrát pro bytové domy. Objekt bude po realizaci projektu splňovat minimálně požadavky platné normy na energetickou náročnost budov,
 • rozšíření stávajících středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast je realizována prostřednictvím individuálních projektů. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 50 tisíc Kč, maximální pak 400 tisíc Kč.  

Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby (oblast podpory 3.3)

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti (s alokací pro tuto oblast 20,189 mil. eur) s maximální hranicí do 45 % celkových způsobilých výdajů, a to na celém území ČR. Dotace je určena na pořízení moderního zdroje tepla na bázi OZE4, přispěje k eliminaci přechodu na neekologické systémy vytápění s použitím tuhých paliv v zastaralých zdrojích s neřízeným spalovacím procesem. Podporuje zvýšení kapacity OZE pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech sloužících převážně i bydlení.

Oblast podpory 3.3 zahrnuje následující aktivity:

 • instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody, případně přitápění,
 • instalace kotlů na biomasu pro vytápění a přípravu teplé vody,
 • instalace tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody,
 • využití odpadního tepla.

Minimální způsobilé výdaje na projekty jsou stanoveny na úrovni 50 tisíc Kč.
Zlepšování stavu přírody a krajiny je zahrnuto v prioritní ose 6, kde dotace budou poskytovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Maximální výše podpory nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je pro program dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů. Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je požadována ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.  

Podpora biodiverzity (oblast podpory 6.2)

Navrhovaná oblast podpor umožní ochranu biologické rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů. Specifickým cílem je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. Alokace je zde 113,891 mil. eur.

Bude možné podporovat individuální projekty zaměřené na:

 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o ochráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity,
 • opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobených silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských lesních kulturách , chovech ryb a včel,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,
 • předcházení zavlékání, regulace likvidace populací invazních druhů rostlin živočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích;

aktuální výzva končí 31. 1. 2008.  

Obnova krajinných struktur (oblast podpory 6.3)

Zaměřuje se na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Specifickým cílem je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních půd.

oblasti je alokováno 77,925 mil. eur a podporovány jsou následující individuální projekty:

 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků, břehových porostů a historických krajinných struktur, péče o památné stromy,
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000;

aktuální výzva končí 31. 1. 2008.  

Optimalizace vodního režimu krajiny (oblast podpory 6.4)

Podporuje zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi. Specifickým cílem je náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha. Alokace oblasti podpory je 224,784 mil. eur.

Podporovány budou následující individuální projekty:

 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně o obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní,
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.);

aktuální výzva končí 31. 1. 2008Jazykové verze

 • Čeština
 • English