Cesta: Pro občany / Městský úřad / Odbory úřadu / Odbor živnostenský úřad


obsah:

Živnostenský úřad

I. Základní informace

Městský úřad Hranice - odbor Obecní živnostenský úřad, Zámecká 118, 753 01 Hranice I - Město, registrace - I.poschodí, dveře č. 222 a 223, kontrolní oddělení - přízemí, dveře č.120

- je věcně a místně příslušný k ohlašování živností volných, řemeslných, vázaných, živností provozovaných průmyslovým způsobem a živností koncesovaných fyzických osob dle jejich bydliště a právnických osob dle sídla společnosti /u zahraničních fyzických osob dle místa povoleného pobytu v ČR, místa podnikání, u zahraničních právnických osob dle umístění organizační složky v ČR /.

Právní předpisy vztahující se k záležitosti
* Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU
* Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
* Nařízení vlády č.140/2000 Sb., ve znění nařízení č. 491/2004 Sb. a č. 492/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví seznam a obsahové náplně jednotlivých živností
* Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění
* Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění
* Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
* Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2.Správní obvod zahrnuje tyto obce :

Bělotín /Kunčice,Lučice,Nejdek/, Býškovice, Černotín /Hluzov/,Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka,Hranice/Drahotuše,Lhotka,Rybáře,Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovice, Velká/,Hustopeče nad Bečvou /Hr.Loučky, Poruba, Vysoká/, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice n.Beč., Olšovec /Boňkov/, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Potštát /Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná/, Provodovice, Polom, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež n.Lud., Špičky, Teplice n.Beč., Ústí, Všechovice, Zámrsky.

3. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydaném odborem Obecní živnostenský úřad lze podat odvolání, a to do 15 ti dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru Krajský živnostenský úřad, který o odvolání rozhodne a to cestou Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí /usnesení/, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí/usnesení/ připraveno k vyzvednutí.Jazykové verze

  • Čeština
  • English