Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - archiv / Poskytnuté informace - 2008


obsah:

Poskytnuté informace  - 2008

Informace, které podle zákona 106/1999 poskytl Městský úřad Hranice

 1. Odpověď 1 - péče o zatoulané psy
 2. Odpověď 2 - žadateli byla poskytnuta kopie územního rozhodnutí pro stavbu dálnice D-47 -v úseku 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín, vydaného dne 23.10.2000 pod č.j. SÚ-11774/2000-PER-21648.
 3. Odpověď 3 - Dne 11. 2. 2008 byly z odboru kancelář starosty zaslány materiály k usnesením rady města č. 277/2007 - RM 13 ze dne 9.5.2007 a č. 792/2008 - RM 32 ze dne 15.1.2008, požadované zastupitelem.
 4. Odpověď 4 - Dne 12. 2. 2008 byly zastupiteli zaslány materiály k požadované informaci o výši odměn jednotlivým členům orgánů obchodní společnosti a související podklady, na jejichž základě byly odměny vyplaceny ( Rozhodnutí starosty č.1/2000, výpis Zápisu z 62. schůze Rady města ze dne 12.7.2001, Rozhodnutí valné hromady č.1/2007, výpis Usnesení představenstva ze dne 22.5.2007), které odbor kancelář starosty obdržel od pracovníků určených ředitelem a předsedou představenstva obchodní společnosti.
 5. Odpověď 5 - úpravy rozpočtu města a doplnění odpovědi 5
 6. Odpověď 6 - větrné elektrárny 
 7. Odpověď 7 - hluk ve městě a příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8příloha 9
 8. Odpověď 8 - monitorovací stanice pro sledování čistoty ovzduší, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6,
 9. Odpověď 9 - motivace odborníků
 10. Odpověď 10 - soulad směrnice a ekonomických priorit
 11. Odpověď 11 - projekty města
 12. Odpověď 12 - průmyslová zóna
 13. Odpověď 13 - výše pojistného
 14. Odpověď 14 - podchod v Bělotínské ulici
 15. Odpověď 15 - Na žádost o poskytnutí všech usnesení Rady města Hranic za měsíc červenec až prosinec 2002 v elektronické formě případně umožněním nahlédnutí bylo žadateli odpovězeno, že požadované usnesení v roku 2002 bohužel nelze s ohledem na způsob zpracování poskytnout v elektronické podobě, a proto bude žadateli umožněno do nich nahlédnout na sekretariátu starosty.
  Žadatel nahlédl do výše uvedených usnesení dne 4. 7. 2008.
 16. Odpověď 16 -  nadměrný hluk, žadateli byly poskytnuty i písemné přílohy - dosavadní korespondence v této problematice (dopis - ministerstvo dopravy, dopisy - Krajská hygienická stanice, dopis ministrovi dopravy, reakce ministerstva dopravy, žádost o informace Krajské hygienické stanici podle zákona 106/1999 Sb. a odpověď Krajské hygienické stanice)
 17. Odpověď 17 - Tímto odpovídáme na vaši Žádost o informace dle z.č.106/1999 Sb. ze dne 17.7.2008 ve věci umístění upraveného zápisu z 16 ZM ze dne 29.5.2008 na webových stránkách města.
  Vámi připomínkovaná první verze zápisu byla ihned stažena z webových stránek. Dne 9.7.2008 obdržel Ing. Petr Bakovský „upravenou verzi" zápisu k novému zveřejnění, což správně provedl, ale nedopatřením šlo stále o původní verzi.
  Děkujeme za upozornění, náprava byla již provedena.
 18. Odpověď 18 - Palačovská spojka
 19. Odpověď 19 - uzavření cesty k Propasti
 20. Odpověď 20 - řešení nadměrného hluku
 21. Odpověď 21 - činnost Střední Moravy  - sdružení cest. ruchu
 22. Odpověď 22 - smlouva o ubytování
 23. Odpověď 23 -  Dne 6. 10. 2008 byl žadateli poskytnut požadovaný zápis z jednání o Palačovské spojce, které se konalo 4. září 2008 ve Valašském Meziříčí.
 24. Odpověď 24 - Dne 10.10.2008 byla žadateli poskytnuta směrnice pro administraci projektů a dotací čerpaných městem Hranice se zapracovanými změnami schválenými Radou města Hranic - usnesení 1470/2008 - RM 54 ze dne 07.10.2008.
 25. Odpověď 25 - Jak je postupováno vůči bývalým nájemníkům, kterým bylo na základě soudního rozhodnutí přiznáno právo na náhradní ubytování
 26. Odpověď 26Dne 31.10.2008 byly žadateli poskytnuty informace ve věci vyklizení bytu č. 1 v domě č. p. 1278 na ulici Jiřího z Poděbrad v Hranicích.
 27. Odpověď 27 - Dne 03.11.2008 byly žadateli poskytnuty informace o rozhodování Rady města Hranic ve věci pořízení elektronického hlasovacího systému.
 28. Odpověď  28 - Očista komunikací v Hranicích a  kopie korespondence
 29. Odpověď 29 - Dne 19.11.2008 Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad sdělil žadateli, že součástí územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem MěÚ Hranice dne 19.06.1995 pod čj. SÚ-1122/95-CHL-1022 je i souhlas vlastníka pozemku parc. č. 196 k.ú. Uhřínov a také souhlas vlastníka pozemku par. č. 130/1 k.ú. Uhřínov. V kopii byly žadateli poskytnuty následující dokumenty: územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MěÚ Hranice dne 19.06.1995 pod čj. SÚ-1122/95-CHL-1022, souhlas vlastníka pozemku parc. č. 196 k.ú. Uhřínov, souhlas vlastníka pozemku parc. č. 130/1 k. ú. Uhřínov.
 30. Odpověď 30 - Dne 27.11.2008 byly žadateli poskytnuty informace ve věci umístění dopravního značení na D 47 zamezujícího sjezd nákladních automobilů o okamžité hmotnosti vozidla nad 12 tun na silnici II/440 směrem do centra Hranic a rovněž informace o neumístění podobného dopravního značení na silnici II/440.
 31. Odpověď 31 -  Palačovská spojka - V dané věci byly zaslány dva dopisy. Jeden na ŘSD Zlín 9.6.2008, kdy odpověď přišla 18.7.2008. Je v příloze.  Druhý (21.7.2008) na ŘSD Praha GŘ a Státní fond dopravní infrastruktury. Na tento dopis město nedostalo od žádné organizace odpověď. Můžeme jen dedukovat komunikaci mezi ŘSD Zlín a GŘ.
   Ing. Zdeněk Kolomazník, vedoucí odboru dopravy
 32. Odpověď 32 - Dne 04.12.2008 byl žadateli poskytnut seznam projektů, které jsou plánovány městem Hranice na rok 2009 a budou financovány z rozpočtu města nebo z veřejných rozpočtů.
 33. Odpověď 33 - Dne 08.12.2008 sdělil Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad žadateli, že žádost o poskytnutí dokumentů vydaných zdejším stavebním úřadem, které byly umístěny na úředních deskách v období od 01.11.2008 do 30.11.2008 směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, a že veškeré požadované informace je možné získat na webových stránkách Města Hranice a to na adrese: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/uredni-deska-obcan/stavebni-rizeni/ nebo http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/uredni-deska-obcan/uredni-deska-archiv/

  Dne 12.01.2009 sdělil žadatel, že trvá na přímém poskytnutí informace - zaslání dokumentů vydaných za období 1.11.2008 - 30.11.2008 Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad a to elektronicky na e-mailovou adresu. Dne 19.01.2009 mu byly požadované dokumenty zaslány.

 34. Odpověď 34 - Vážená paní, zasílám odpověď na Vaši žádost, podanou na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

  Město Hranice v roce 2008 vynaloží na vánoční výzdobu přibližně 20.000,- Kč (umístění vánočního stromu na náměstí). Žádné další nové výdaje nebudou realizovány.
  Přeji hezký den
  Ing. Vladimír Zemek, Vedoucí finančního odboru MěÚ Hranice

 35. Odpověď  35 - Dopravní značení

 36. Odpověď 36 – Vážená paní, odpovídám tímto na Vaši níže uvedenou žádost o informace dle zák.106/1999 Sb. ze dne 9.12.2008:
  1. počet malých zdrojů znečišťování ovzduší (MZZO): 353,
  2. zpoplatněné MZZO: 18
  3. výpočet a správa poplatků MZZO: 1 pracovnice
  4. 0,6 úvazku
  5. platová třída 9
  6. roční mzdové náklady jsou tvořeny výší ročního platu zaměstnankyně,která vykonává tuto agendu
  7. nesledujeme podle jednotlivých agend
  8. roční výnos poplatků MZZO: 29 200,- Kč
  S pozdravem Ing. Ivana Zaoralová,  vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Hranice

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English