Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - archiv / Poskytnuté informace - 2010


obsah:

Poskytnuté informace  - 2010

Informace, které podle zákona 106/1999 poskytl Městský úřad Hranice  v roce  2010.

 • Odpověď 1  - očista parkoviště
 • Odpověď 2  - investiční akce
 • Odpověď 3  - kanalizace Drahotuše
 • Odpověď 4 -  grantový program
 • Odpověď 5 -  Vážený pane, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji: Na základě konzultace s Odborem školství,kultury ,tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Hranice Vás informuji,že Vámi zmiňovaný kamenný kříž z ul.Hřbitovní v Hranicích je t.č. na odborné restauraci. 

  S pozdravem
  Ing. Ivana Zaoralová,vedoucí odboru životního prostředí

 • Odpověď 6 - výsledek kontroly rozpočtu ve vazbě na rozpočtový výhled města.
  Rozpočtový výhled byl schválen usnesením č. 916/2010 – ZM 32 ze dne 18.2.2010. Kontrola rozpočtu ve vazbě na rozpočtový výhled byla projednána v RM dne 9.3.2010. Výsledkem kontroly je vyznačení akcí symbolem „M" v tabulce „Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled 2011-2012" a dále přijaté usnesení Rady města č. /2010 – RM 88 bod 1.C , kterým nedoporučuje ZM provádět jakékoliv změny v Rozpočtovém výhledu města Hranic na roky 2011-2012. Při svém zasedání dne 18.3.2010 Zastupitelstvo města přijalo usnesení 946/2010 – ZM 33 ze dne 18.3.2010, kterým neschvaluje provádění změn v rozpočtovém výhledu města na roky 2011-2012.
  Příloha 1 - Rozpočtový výhled
  Příloha 2 -  tabulka Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2010 na rozpočtový výhled 2011-2012
  Příloha 3 -  usnesení 916/2010 – ZM 32 ze dne 18.2.2010, usnesení 2620/2010 – RM 88 bod 1.C ze dne 9.3.2010 a usnesení 946/2010 – ZM 33 ze dne 18.3.2010
  Doplnění odpovědi  6: Vážený pane posílám odpověď na Váš dotaz. Rada města se na svém jednání dne 09.03.2010 zabývala kontrolou rozpočtu města, ve vazbě na budoucí výdaje. Tyto výdaje byly v materiálu pro jednání zastupitelstva města dne 18.03.2010 označeny písmenem M – jako možné budoucí výdaje. Takto vysvětleno i v textu důvodové zprávy předloženého materiálu. Rada města zhodnotila dopad provedení výdajů v roce 2010 na možné budoucí výdaje a nedoporučila měnit rozpočet města ani rozpočtový výhled. Důvodem je, že výdaje schválené pro rok 2010 připravují budoucí akce pro jejich realizaci v případě obdržení dotace nebo zlepšení příjmů města.
  Mgr. Miroslav Wildner, starosta města

 • Odpověď  7 - Analýza možností snížení hladiny hluku. Vzhledem k obsahu a závěrům analýzy vzala Rada města Hranic  9.3.2010 možná řešení pouze na vědomí.
  Doplnění odpovědi 7: Vážený pane. K Vašemu dotazu na analýzy hluku v uvedených lokalitách posílám následující sdělení. Do materiálu pro RM a ZM jsme uvedli veškeré podklady,včetně CD a informace o následném vypořádání připomínek / vyvěšeno na webu/.
  Mgr. Miroslav Wildner, starosta města

 • Odpověď 8 - Dne 30.04.2010 byly žadateli poskytnuty kopie smluv o postoupení pohledávky včetně jejich příloh bez osobních údajů fyzických osob, které byly uzavřeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 252/2007, č. 216/2007, č. 145/2007 a č. 711/2009 .

 • Odpověď 9 - ochrana před povodněmi

 • Odpověď 10 - Potštátská - voda a oprava a doplnění odpovědi

 • Odpověď 11 - Vážený pane,  posílám odpověď na Váš dotaz ve smyslu zákona č.106/1999Sb.,:
  Na ul. Alšově prováděla rekonstrukci plynu společnost Plynomont.Tato společnost má objednávku u společnosti Ekoltes Hranice a.s. na navrácení keřů na místa, odkud byly v roce 2009 vyjmuty a uloženy ve společnosti Ekoltes Hranice a.s.. V objednávce od společnosti Plynomont na navrácení keřů má společnost Ekoltes Hranice a.s.uveden termín plnění dle dohody – t.j. v červenci 2010.
  Těším se na další spolupráci.
  Pěkný den.
   Mgr. Miroslav Wildner, starosta města Hranic

 • Odpověď 12 - Jak město tlačilo na správce toku, aby opravil hráze na Ludině? 

  Po povodni v měsíci červnu 2009 došlo k destrukci nové pravobřežní opěrné zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním km 0,940 – 0,960, v ulici Komenského v lokalitě firmy Krok. Správce toku ZVHS Přerov provedl prvotní zásah na zprůtočnění toku, celou povodňovou škodu zadokumentoval a řádně provedl hlášení povodňové škody za přítomnosti zástupce OŽP. Ohlášení odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích pracích na vodním díle pravobřežní opěrné zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním km 0,940 – 0,960, provedl správce toku dne 27.01.2010 v souladu se zákonem č 254/2001 Sb., o vodách. OŽP telefonicky a na společných jednání opětovně upozorňoval správce toku na tuto závadu a vyzýval k rychlé opravě poničené opěrné zdi..  V současné době je ukončeno zpracování projektové dokumentace na tuto část opěrných zdí a bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Finanční prostředky prozatím nejsou uvolněny. Odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích prací na vodním díle pravobřežní opěrné zdi na Ludině u Kroku, dle ohlášení správce toku je březen – prosinec 2010.

  S pozdravem Mgr. Miroslav Wildner, starosta města Hranic

 • Odpověď 13 - systém parkování

 • Odpověď 14 - oprava silnice do Velké

 • Odpověď 15 -  dosadba keřů v Alešově ulici 

 • Odpověď 16 - Vyhláška o provozu výherních hracích přístrojů

 • Odpověď 17  - Rámcová smlouva se společností Ekoltes Hranice a.s.

 • Odpověď 18 - Náklady na  projektovou dokumentaci (příloha 1) a studie  (příloha 2)

  Na základě Vaší žádosti ze dne 31.08.2010, ohledně soupisu studií a projektových prací fakturovaných městu Hranice, Vám předkládám výpis z účetnictví města Hranic.  Účetnictví města nevede žádný soupis jednotlivých studií, či projektových dokumentací. Muselo být provedeno vyhodnocení údajů, které obsahují i jiné náležitosti než studie a projekty. Navíc tyto výdaje mohou být součástí provedených výdajů na opravu či rekonstrukci, novou výstavbu. Předložené soupisy obsahují jen ty ověřené výdaje na studie a projekty. Tam kde účetnictví neumožňuje rozeznat tyto výdaje nic není uvedeno. Navíc z textu uvedeného u účetních případů nejde vždy rozlišit zda se jedná o studii, popř. projekt nebo již realizaci.  Pokud by měl být soupis úplný a přesný musely by jednotlivé odbory projít své záznamy a doložit přesné údaje za všechny úseky. Vzhledem k předpokládané pracnosti k tomuto kroku nebylo přistoupeno.

 • Odpověď 19 - Vážený pane, na základě Vašeho dotazu Vám posílám odpovědi zák.106. 
  a) po konzultaci s ředitelem Ekoltesu Vám sděluji, že pokud bude sadbový materiál, zatím bohužel není, budou do konce října dosazeny chybějící keře a práce v dané lokalitě ukončeny. Zatím, podle sdělení ředitele Ekoltesu nebyly provedeny práce proto, že na trhu chybí potřebný sortiment keřů.
  b) v letošním roce vzhledem k povodním a deštivému jaru došlo k posunutí termínů jednotlivých sečí. Omlouváme se, ale v současné době „doháníme" zpoždění.
  c) v současné době již probíhá očista podle stanoveného harmonogramu. Zpoždění je dáno „srážkou" na řece Bečvě – při tomto stavu vody v Bečvě nemůžeme čerpat vodu do čistících strojů.

 • Odpověď 20 - Správa  domů

 • Odpověď 21 -  dokumentace k posouzení vlivů dálnice na životní prostředí - životní prostředí a odpověď 21 - stavební úřad

 • Odpověď 22 - webové stránky města a moderní technologie - vyplnění dotazníku

 • Odpověď 23 - investiční akce  2011

   

   

   

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English