Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace / Poskytnuté informace - archiv / Poskytnuté informace - 2011


obsah:

Poskytnuté informace  - 2011

Informace, které podle zákona 106/1999 poskytl Městský úřad Hranice  v roce  2011.

 • Odpověď 1   - Plánované investice 2011
 • Odpověď 2   - Opravy chodníků
 • Odpověď 3   - přechody pro chodce
 • Odpověď 4   - ochrana pokojného stavu
 • Odpověď 5   - výstavba větrných a fotovoltaických elektráren na Hranicku
 • Odpověď 6   - kamerový systém Městské policie Hranice
 • Odpověď 7   - sociální dávky a granty
 • Odpověď 8   - Zámecká zahrada
 • Odpověď 9   - Protikorupční opatření
 • Odpověď 10 - Dne 18.04.2011 byly žadateli poskytnuty požadované informace, a to Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2002, k cenám tepelné energie pro rok 2002, usnesení Městské rady v Hranicích č. 1213_R_98 ve věci sjednocení ceny tepelné energie a další podklady týkající se této záležitosti.
 • Odpověď 11 - Výsadba keřů v Alešově ulici
 • Odpověď 12 - Program rozvoje města
 • Odpověď 13 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • Odpověď 14 - Repesio park
 • Odpověď 15 -  využití pozemku
 • Odpověď 16 - využití pozemku
 • Odpověď 17 - plnění usnesení zastupitelstva
 • Odpověď 18 - zakázky  Ekoltes
 • Odpověď 19 - kontejnery na bioodpad
 • Odpověď 20 - Přehled žádostí o dotace
 • Odpověď 21 - škody na stromech
 • Odpověď 22 - svoz odpadu
 • Odpověď 23Stavební řízení - Dne 14.11.2011 byly žadateli poskytnuty požadované informace, a to stanovisko Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad (dále jen stavební úřad) ve věci podnětu žadatele k okamžitému zastavení stavby na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 1339 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1997/4 (zahrada), 2012 (zahrada) a 2013/1 (ostatní plocha) v kat. území Hranice. V případě, že bude zjištěno, že stavba byla již zahájena, stavební úřad bude dále postupovat v souladu s ustanovením § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpověď 24 - Stavební řízení - Dne 14.11.2011 byly žadatelce poskytnuty požadované informace, a to stanovisko Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad (dále jen stavební úřad) ve věci podnětu žadatelky k okamžitému zastavení stavby na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 1339 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1997/4 (zahrada), 2012 (zahrada) a 2013/1 (ostatní plocha) v kat. území Hranice. V případě, že bude zjištěno, že stavba byla již zahájena, stavební úřad bude dále postupovat v souladu s ustanovením § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Odpověď - 25 - Komunální odpad: Dne 16.01.2012 byly žadateli poskytnuty požadované informace, a to ověřená kopie Obecně závazné vyhlášky Města Hranic č. 9/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ověřená kopie Obecně závazné vyhlášky Města Hranic č. 6/2009, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Odpověď 26 - nový grantový program
 • Odpověď 27 - Výherní hrací automaty

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English