Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty / Hranice – úprava propojení pěších tras u Sokolovny


obsah:

Hranice – úprava propojení pěších tras u Sokolovny

Olomoucký kraj v souvislosti s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu schválenou usnesením vlády České republiky č. 394 ze dne 28. 4. 2004 bude pokračovat v programu podpory realizace a vyhlásil opatření 1.2. Bezpečnostní prvky na silnicích I., II. a III. třídy, které nejsou součástí a příslušenství silnic. Jedná se o budování ostrůvků, popř. jiných opatření, sloužících k ochraně chodců, nebo opatření sloužících ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zřizování přechodů pro chodce v průtazích obcí.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/4382. Realizací projektu dojde ke snížení nehodovosti a zraněním zapříčiněným přebíháním chodců a turistů pohybujících se v dané velmi frekventované lokalitě.

Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba bezpečnostního prvku, který bude sloužit k ochraně chodců na průtahu obce. Jedná se o výstavbu přechodu, jeho osvětlení, chodníkových tras a opticko-psychologických bariér na ulici Sady Čs. Legií (silnice III/4382) a přechodového místa v ulici Žáčkova(místní komunikace). Lokalita je křižovatkovým uzlem a zpřístupňuje sportovní areál s plaveckým a fotbalovým stadionem, zahrádkářské kolonie a spádovou část obytné lokality Pod Křivým. Dominantou v místě stavby je Sokolovna, kolem jejíž plotové podezdívky budou vedeny dva úseky nových chodníků. Tyto bezpečnostní prvky řeší hlavně kolizní situace vznikající při přechodu chodců přes danou komunikaci. Po dokončení výstavby se výrazně sníží nebezpečí zranění osob přecházejících přes ulici Sady Čs. Legií a Žáčkově.

Financování projektu:

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

300 775,-

33

Požadovaná dotace

601 550,-

67

Celkové náklady

902 325,-

100

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English