Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Oprava válečných hrobů a pomníků

Cílem projektu je oprava zanedbaného hrobového místa a pamětních desek válečných hrobů. Jedná se o 4 válečné památky, které jsou ve špatném stavu.

více...


Položení umělého povrchu – sportovní hřiště Lhotka

Cílem projektu je úprava a modernizace stávajícího hřiště místní části Lhotka s použitím umělého sportovního povrchu. Díky modernizaci hřiště dojde k rozvoji volnočasových aktivit dětí i dospělých.

více...


Realizace úspor energie - Školní jídelna Tř. 1. Máje Hranice

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti ve Školní jídelně Tř. 1. Máje prostřednictvím snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov a aplikací technologií na využití odpadního tepla.

více...


Realizace úspor energií – ZŠ Struhlovsko, Hranice

Cílem je zvýšit efektivnost hospodaření s energií, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov a výměny otvorových výplní

více...


Regenerace historického jádra města II.etapa

Historické jádro představuje ve struktuře sídelního útvaru jak přirozený střed, tak i nejvýznamnější společenské, kulturní a obchodní centrum města Hranic. Realizace projektu přispěje k znovuobnovení primární funkce centra města. Plánovaný projekt Regenerace historického jádra města II. etapa navazuje na relizovanou I. etapu, ve které bylo v roce 2005 rekonstruováno Masarykovo náměstí.

více...


Regenerace panelového sídliště Hromůvka, Hranice – I. Etapa

Sídliště Hromůvka se nachází na východním okraji města a je severně omezeno silnicí SI/47, jižně Zborovskou ulicí, z níž je přístup na západní sídliště ohraničující ulici Palackého. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné s klasickou městskou zástavbou.

více...


Rekonstrukce Komenského ulice

Předmětem projektu je rekonstrukce Komenského ulice. Ulice Komenského, Teplická a Přísady tvoří spolu se silnicí II/440 základ komunikačního systému města Hranice. Ve směru sever – jih zajišťují sběrnou, ale i obslužnou funkci pro dopravní vztahy uvnitř města, ale i pro tranzitní dopravu. Cílenm je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků i přechodů pro chodce.

více...


Řešení bezpečnosti provozu silnice II/440 v Hranicích

Předmětem tohoto projektu je 6 lokalit, kde pomocí bezpečnostních ostrůvků a dopravního značení dojde k usměrnění dopravy a pohybu chodců přes komunikaci a k jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

více...


Revitalizace dětského hřiště na sídlišti HCV v Hranicích

Předmětem projektu je revitalizace dětského hřiště a modernizace dětského mobiliáře.

více...


Revitalizace stromořadí v Hranicích

Cílem projektu je zachování a obnova zeleně ve významných Hranicích alejích a stromořadích, které se nachází v centru města a přilehlém okolí a představují tak důležitý prvek zeleně v Hranicích.

více...


Revitalizace zeleně na Židovském hřbitově v Hranicích

Předmětem projektu je revitalizace významné plochy městské zeleně. Jde o odstranění stromů suchých, silně poškozených a také ošetření vybraných stromů. Prostory určené k vykácení budou nahrazeny dřevinami novými. Všechny plánované kroky povedou k obnovení základních funkcí zeleně.

více...


Sanace pozemku parc.č.2854/1 v k.ú.Drahotuše - vegetační úpravy

Cílem projektu je posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vybudování interakčního prvku územního systému ekologické stability, který účelně skloubí požadavky na praktické a estetické efekty zeleně s požadavky na zvýšení ekologické stability krajiny.

více...


Společně ke vzdělání a k práci

Cílovou skupinou projektu budou všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 5-18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English