Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města únor 2009


obsah:

Zastupitelstvo města únor  2009

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 19. února od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva a materiály  naleznete níže, nebo na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

4.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádost o prodloužení lhůty

5.

Prodej bytových domů čp. 1297 Bělotínská, čp. 67 Radniční a čp. 133 Čechova v Hranicích

6.

Prodej pozemku parc.č.st. 192 v k.ú. Hranice

7.

Prodej částí pozemku parc.č. 1357/1 v k.ú. Hranice

8.

Prodej pozemků parc. č. 1928/6 a st. parc. č. 629/2 v k. ú. Drahotuše

9.

Záměr na prodej části pozemku p.č. 2421/14 v k.ú. Hranice

10.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 41 o vel. 1+0, 31,37 m2, I. ktg.

11.

Žádost o vrácení části uhrazené pohledávky

12.

Zrušení Zásad o hospodaření s obecními byty

13.

Úplatný převod nemovitostí v k.ú. Hranice - nabídka VaK Přerov a.s.

14.

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2796/7 v k.ú. Drahotuše

15.

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 569/5 v k.ú. Hranice

16.

Nabídka k odkoupení podílů na pozemcích v k.ú.Drahotuše městem Hranice

17.

Výkup pozemků parc.č. 2253/1 a parc.č. 2253/3 vše v k.ú.Hranice

18.

Užívání sportovního areálu Valšovice

19.

1. změna rozpočtu na rok 2009

20.

Peněžitý vklad

21.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2008

22.

Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2008

23.

Prevence kriminality na rok 2009

24.

Analýza meziročního nárůstu nákladů na svoz komunálních odpadů v letech 2008 a 2009

25.

Převod budovy úpravny vody,včetně technologie v objektu Plovárny v Hranicích,ul.Žáčkova,do společnosti Ekoltes Hranice a.s. formou navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

26.

Podání žádosti o dotaci - „Czech POINT, upgrade"

27.

Podání žádosti o dotaci - „Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2009

28.

Podání žádosti o dotaci - „RPS Hranice, Galašova a Na Hrázi

29.

Podání žádosti o dotaci - „RPS Hranice, Hromůvka - II. etapa

30.

Podání žádosti o dotaci - „Nadace ČEZ"

31.

Podání žádosti o dotaci - „Bezbariérová lávka pro pěší - Hranice, ul. Bělotínská"

32.

Pořízení územního plánu města Hranic

33.

Návrh změny č. 18 Územního plánu sídelního útvaru Hranice a příloha

34.

Regulační plán Hranice - Pod Bílým kamenem , příloha 1, příloha 2 , příloha 3

35.

Regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi - I. etapa

36.

Regenerace panelového sídliště Hromůvka - II.etapa

37.

Příspěvek na celoživotní vzdělávání seniorů

38.

Rekonstrukce venkovního 50 m bazénu

39.

Energetická koncepce města Hranic - prezentace (čas 17.00 - délka prezentace do 30 mimut)

40.

Personální záležitosti - - finanční výbor

41.

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

42.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

43.

Náměty, připomínky, různé

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English