Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - říjen 2009


obsah:

Materiály na říjnové zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 15. října od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, schválení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1819, byt č. 18 o vel. 2+1, I. ktg.

4.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádosti o prodloužení lhůt

6.

Prodej pozemku parc.č.st. 3380 v k.ú.Hranice

7.

Prodej pozemku parc.č.st. 3342/2 v k.ú.Hranice

8.

Výkup pozemku parc.č. 2854/6 v k.ú. Drahotuše

9.

Výkup pozemku parc. č. 2659 v k. ú. Hranice

10.

Úprava majetkoprávních vztahů - autobusové zastávky k.ú Drahotuše

11.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 517/1 v k.ú. Hranice

12.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1311/2 v k.ú. Drahotuše

13.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2796/1 v k.ú. Drahotuše

14.

Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví - byty zvláštního určení v čp. 1968, 1969, Jižní v Hranicích

15.

Vklad majetku na úseku vodního hospodářství ve vlastnictví města Hranic do majetku společnosti VaK Přerov, a.s.

16.

Odpadové hospodářství - informace o ukládání a požadavku na rozpočet města 2009příloha 1

17.

OZV č.1/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

18.

OZV č. 5/2009, o místních poplatcích

19.

Rozpočtová opatření

20.

Rozpočet města - krizový vývoj s ohledem na další roky

21.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči"

22.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy silničního mostu v místní části města Hranic - Lhotce"

23.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Hranice - Rekonstrukce šaten koupaliště"

24.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Hranice - oprava místní komunikace ul. Čechova"

25.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Hranice IV - Drahotuše - Oprava MK - ul. Nábřežní"

26.

Podání žádosti o dotaci na projekt „ Hranice - Modernizace tribun stadionu SK Hranice"

27.

Podání žádosti o dotaci na projekt „ Výstavba hasičské zbrojnice ve Velké"

28.

Podání žádosti o dotace - kanalizace Pod Hůrkou, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým

29.

Podání žádosti o dotace - pomoc občanům při povodních

30.

Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce 2010

31.

Rozhodnutí o pokračování v projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu"

32.

Rekonstrukce venkovního 50m bazénu - odprodej přípravných dokumentací a faktury za dodané stavební práce

33.

Zřizovací listiny příspěvkových organizací

34.

Poskytnutí příspěvku SK Hranice

35.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

36.

Náměty, připomínky, různé

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English