Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - prosinec 2009


obsah:

Zastupitelstvo města - prosinec 2009

31. Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 10. prosince od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, schválení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1292, byt č. 11 o vel. 2+1, byt se sníženou kvalitou (II. ktg.)

4.

Prodej bytových jednotek čp. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 Jižní v Hranicích a čp. 1993 Přátelství v Hranicích

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádost o prodloužení lhůty

6.

Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě Patrice Lumumby v k.ú.Hranice

7.

Prodej pozemků pod stavbami garáží v lokalitě Kpt. Jaroše v Hranicích

8.

Prodej pozemku parc. č. st. 2017 v k. ú. Hranice

9.

Prodej části pozemku parc.č. 2267/1 včetně stavby studny na pozemku parc.č. 2267/1 vše v k.ú. Velká u Hranic

10.

Prodej části pozemku parc.č. 199/5 v k.ú. Velká u Hranic

11.

Záměr na prodej nebytových prostor v čp. 1661-1664, Tř. 1.máje, Hranice

12.

Bezúplatný převod id. 2/112 pozemku parc.č. 656/24 v k.ú.Hranice

13.

Převod nemovitostí - BALMED Praha s.p.

14.

Pozemek parc.č. 2394/16 v k.ú.Hranice

15.

Rozšíření kapacity MŠ - varianty řešení „

16.

Poskytnutí daru - výpočetní techniky

17.

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

18.

Poskytnutí investičního příspěvku na stavbu tenisové haly v Žáčkově ulici - TJ Slovan Teplice nad Bečvou  a žádost o příspěvek

19.

Návrh rozpočtu města na rok 2010

20.

Rozpočtová opatření

21.

Dary - lávka Kaufland

22.

Vyřazení rozestavěných investic

23.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o místních poplatcích

24.

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

25.

Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,Teplická a Přísady v Hranicích

(od 17 hod. prezentace odborné organizace Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.Brno)

26.

Podání žádosti o dotaci - RPS Hranice, Hromůvka II. etapa

27.

Podání žádosti o dotaci - RPS Hranice, Galašova a Na Hrázi

28.

Mimořádné projednání návrhů na změnu Územního plánu sídelního útvaru Hranice

29.

Návrh Změny č. 20 Územního plánu sídelního útvaru Hranice

30.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kanalizace a komunikace Pod Bílým kamenem

31.

Žádost o prodloužení termínu vyúčtování grantu - SK Hranice

32.

Výkup pozemků pod stadionem SK

33.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města

34.

Termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města

35.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 Zákona o obcích

36.

Náměty, připomínky, různé

 

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English