Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - březen 2009


obsah:

Zastupitelstvo města  - březen 2009

Již 23. jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 26. března od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete níže.

 

  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej pozemků parc.č. st. 2635, parc.č. 2636 vše k.ú.Hranice

4.

Výkupy pozemků Skalní ulice

5.

Výkup garáže v lokalitě Komenského ul. Hranice

6.

Převod pozemku parc. č. 2327/3 v k. ú. Hranice

7.

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Hranice

8.

Záměr na zvýšení základního kapitálu společnosti Ekoltes Hranice, a.s., 

9.

Rozpočtová opatření

10.

Energetická koncepce města Hranic

11.

Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic

12.

Plynofikace místní části Valšovice

13.

Žádost o zrušení prohlášení za kulturní památku park,Sady Čs.legií.
(projednáváno v 18:00 hod) a příloha  - expertní posudek

14.

Kontrola dodržování hygienických limitů hluku z dopravy

15.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

16.

Náměty, připomínky, různé

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English