Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - červen 2009


obsah:

Zastupitelstvo města  - červen 2009

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 25 června od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej části pozemku parc. č. 2780/3 v k. ú. Drahotuše

4.

Prodej části pozemku parc. č. 1582/1 v k.ú. Hranice

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádosti o prodloužení lhůt

6.

Zásady prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - doplnění

7.

Výkup pozemků - Družstevní ulice

8.

Výkupy pozemků - areál koupaliště

9.

Převod budovy čp. 368 Náměstí 8. května, Hranice včetně pozemku parc.č.st. 328/2 k.ú. Hranice

10.

Kasárna Jaslo

11.

Darovaní stavby pozemní komunikace III/047025 kilometr 0,000-1,040 km v k.ú. Slavíč

12.

Příspěvek mateřským školám jiného zřizovatele na rok 2009

13.

OZV č.1/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

14.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o místních poplatcích

15.

Závěrečný účet města Hranic za rok 2008

16.

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Ekoltes

17.

Rozpočtová opatření

18.

Rozpočtová opatření - dotace

19.

Rozpočtové opatření k projektu Hranice - Systémy pro separaci bioodpadů

20.

Rozpočtové opatření k projektu Sanace pozemku parc. č. 2854/1 v k.ú. Drahotuše - Vegetační úpravy

21.

Rozpočtové opatření k projektu Revitalizace stromořadí v Hranicích

22.

Změna č. 11 B Územního plánu sídelního útvaru Hranice - zadání, příloha 1příloha 2

23.

Změna č. 21 Územního plánu sídelního útvaru Hranice - zadání

24.

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Středolesí - projednání návrhu plánu společných zařízení

25.

Žádost o změnu v účelu použití přidělených finančních prostředků z grantů

26.

Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky

27. Přijetí dotace - bezbariérová lávka pro pěší, Hranice, Bělotínská 

28.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

29.

Náměty, připomínky, různé

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English