Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - únor 2010


obsah:

Materiál y k jednání zastupitelstva města - 18. února 2010

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 18. února od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, schválení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Jiřího z Poděbrad čp. 1275, byt č. 5 o vel. 2+1 o výměře 79,48 m2, byt se sníženou kvalitou (II. ktg.)

4.

Podání žádosti o dotaci na projekt „MHD jednotným stylem za cestujícími"

5.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity Mateřských škol v Hranicích"

6.

Podání žádosti o dotaci na projekt - Realizace úspor energie - Domov seniorů

7.

Podání žádosti o dotaci na projekt Regenerace zeleně v Hranicích

8.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Systém řízení bezpečnosti informací"

9.

Změna rozpočtu města Hranic pro rok 2010

10.

Rozpočtový výhled města Hranic na roky 2011 a 2012

11.

Žádost o prominutí poplatků z prodlení a schválení splátkového kalendáře

12.

Prodej bytového fondu z majetku Města Hranic

13.

Záměr na prodej pozemku parc.č.st. 2750 k.ú. Hranice

14.

Záměr na prodej pozemku parc.č.st. 3015 k.ú. Hranice

15.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1055/2 v k.ú. Hranice

16.

Prodej pozemků pod garážemi lokalita Pod Lipami

17.

Prodej části pozemků parc.č. 1109/5 a parc.č. 1109/6 v k.ú. Valšovice

18.

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 850/4 v k. ú. Hranice

19.

Bezúplatný převod id. ¾ pozemku parc. č. 2714 v k. ú. Drahotuše

20.

Bezúplatný převod id. 8/40 pozemku parc. č. 2383/3 v k.ú. Hranice

21.

Bezúplatný převod id. 8/40 pozemku parc. č. 2383/4 v k.ú. Hranice

22.

Hranice VI - plynofikace místní části Valšovice, včetně napojení na stávající rozvody plynu -projektová dokumentace - smluvní pokuta

23.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2009 a  příloha 1  a příloha 2

24.

Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2009

25.

Zpráva Povodňového orgánu o povodni v červnu 2009 a zápis z jednání Povodňové komise města Hranic a Povodňové komise ORP Hranice

26.

Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru na rok 2010

27.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 Zákona o obcích

28.

Náměty, připomínky, různé

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English