Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - září 2009


obsah:

Zastupitelstvo města  - září 2009

28. jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 10. září od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete níže. 

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, schválení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Žádost o prominutí poplatků z prodlení a schválení splátkového kalendáře

4.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

5.

Žádost o navýšení finančních prostředků

6.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 2246/7 v k. ú. Hranice

7.

Prodej části pozemku parc. č. 97/1 v k. ú. Středolesí

8.

Prodej pozemků parc. č. 1441/64 a parc. č. st. 3607 v k. ú. Hranice

9.

Směna části pozemku parc. č. 510/16 v k. ú. Hranice za část pozemku parc. č. 510/25 v k. ú. Hranice

10.

Bezúplatný převod id. 8/40 pozemku parc. č. 2383/4 v k. ú. Hranice

11.

Bezúplatný převod id. ¾ pozemku parc. č. 2714 v k. ú. Drahotuše

12.

Darování pozemku parc.č. 1879 v k.ú. Hranice

13.

Výkup pozemku parc.č. 1441/89 v k.ú. Hranice

14.

Výkup id. 1/3 pozemků LV 3845 v k.ú. Hranice

15.

Směna pozemků v k.ú. Slavíč

16.

Prominutí nájmu z pozemků - žádost firmy COMMODUM spol. s r.o.

17.

Nabídka úplatného převodu pozemku parc.č. 789/8 v k.ú.Hranice

18.

Záměr na prodej části pozemku parc.č.2346 v k.ú. Hranice

19.

Záměr na prodej pozemku parc.č.2348/2, části parc.č. 790/1 a části parc.č. 2336/1 vše v k.ú. Hranice

20.

Úprava majetkoprávních vztahů - chodník v k.ú.Velká u Hranic

21.

Úprava majetkoprávních vztahů pod bezpečnostními prvky silnice II/440 k.ú.Hranice

22.

Krátkodobá a dlouhodobá opatření ve věci snížení prašnosti v Hranicích na období 2009 - 2010 a 2010 - 2014

23.

Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice - smlouva o budoucí smlouvě o nájmu a provozování

24.

Žádost o dotaci - výstavba sportovního areálu ZŠ Tř.1. máje

25.

Žádost o dotaci - výstavba sportovního areálu ZŠ Struhlovsko

26.

Žádost o dotaci - odbahnění biologických rybníků Středolesí

27.

Žádost o dotaci - Hranice-Lokalita Pod Hůrkou - splašková kanalizace

28.

Žádost o dotaci pro Vzdělávací centrum v Hranicích

29.

Rozšíření kapacity MŠ

30.

Kasárna Jaslo

31.

Cyklostezka Bečva III - majetkoprávní vyrovnání

32.

Regenerace historického jádra města Hranic - II. etapa - smluvní pokuta

33.

Rozpočtová opatření

34.

Informace o průběhu čerpání výdajů na komunální odpad

35.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o zákazu umisťování výherních hracích přístrojů

36.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

37.

Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 2. pol. 2009

38.

Zpráva z kontroly systému účtování a přebírání prací prováděných a.s. Ekoltes Hranice pro město Hranice

39.

Náměty, připomínky, různé

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English