Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - duben 2009


obsah:

Zastupitelstvo města  - duben  2009

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. dubna od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej pozemků parc.č.2155/1 a parc.č.2155/2 vše v k.ú. Drahotuše

4.

Prodej části pozemku parc.č. 1380/1 v k.ú. Drahotuše

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

6.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - zrušení smlouvy

7.

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2334/62 v k.ú.Hranice včetně bezpečnostního ostrůvku v ulici Potštátská

8.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 43 o vel. 1+1, 30,93 m2, I. ktg.

9.

Žádost o splátkový kalendář

10.

Mobilní měření kvality ovzduší v Hranicích - prezentace výsledků a Přehled opatření ke zlepšení kvality ovzduší v návaznosti na výsledky mobilního měření kvality ovzduší v Hranicích (prezentace v 17:00 hod.)

11.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o výherních hracích přístrojích

12.

Odkup akcií - Nemocnice Hranice a.s.

13.

Žádost o dotaci - Program LEADER „Měníme Hranicko"

14.

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2009

15.

Grantový program města Hranic, oblast investic a oprav v oblasti kultury a tělovýchovy v roce 2009

16.

Úhrada neinvestičních výdajů v ZŠ a MŠ pro rok 2009

17.

Navýšení dotace pro televizní vysílání

18.

Granty a příspěvky pro rok 2009 a tabulka Rozdělení grantů a příspěvků

19.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města

20.

Náměty, připomínky, různé

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English