Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - prosinec 2008


obsah:

Zastupitelstvo města  - prosinec 2008

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 11. prosince od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej uhelné kotelny Kpt. Jaroše Hranice

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Trávnická čp. 517, byt č. 4 o vel. 1+1, I. ktg.

5.

Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1415, byt č. 18 o vel. 2+1, I. ktg.

6.

Prodej bytu v Hranicích, Tř. 1. máje čp. 1726, byt č. 4 o vel. 2+1, I. ktg.

7.

Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1827, byt č. 7 o vel. 2+1, I. ktg.

8.

Záměr na prodej pozemku parc. č. 2240/3 v k. ú. Drahotuše

9.

Záměr na prodej pozemků parc. č. 1315/1 a parc. č. 1315/25 v k. ú. Hranice

10.

Záměr na prodej pozemku parc.č. 2334/25 v k.ú. Hranice

11.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1450 v k. ú. Hranice

12.

Prodej pozemků pod garážemi - ulice Mostní v Hranicích

13.

Úplatný převod pozemku parc.č. 2155/1 v k.ú. Drahotuše

14.

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2334/62 v k.ú.Hranice

15.

Obecně závazná vyhláška 4/2008 o komunálním odpadu

16.

Rozpočtová opatření

17.

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2009

18.

Generel kanalizace - odpovědi na 2.část usnesení 432/2008- ZM 16

19.

Fond životního prostředí

20.

Informace k protipovodňovým opatřením pro město Hranice

21.

Podání žádosti o dotaci - kanalizace Pod Hůrkou

22.

Podání žádosti o dotaci - kanalizace Velká

23.

Podání žádosti o dotaci - kanalizace Drahotuše

24.

Žádost nemocnice Hranice a.s. o finanční příspěvek

25.

Úhrada za tělocvičny

26.

Termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2009

27.

Prodloužení termínu vyúčtování příspěvku pro SK Hranice

28.

Žádost o prodloužení termínu vyúčtování grantu - SK Hranice

29.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města

30.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

31.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic - žádost o prodloužení lhůty

32.

Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru na 1. pololetí 2009

33.

Kontrola plnění usnesení č. 423/2005

34.

Kontrola plnění usnesení č. 432/2008 a č. 553/2008

35.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

36.

Náměty, připomínky, různé

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English