Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2006 - 2010 / Zastupitelstvo města - listopad 2008


obsah:

Materiály k jednání zastupitelstva města

19. Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 13. listopadu od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Nádražní čp. 623, byt č. 5 o vel. 2+1

4.

Prodej bytové jednotky dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic

5.

Prodej pozemků pod garážemi na Struhlovsku

6.

Prodej pozemků parc.č. 2300/22, parc.č. 2300/44 včetně stavby více účelového hospodářského objektu na pozemku parc.č. 2300/22 vše k.ú. Hranic

7.

Převod pozemků parc. č. 2496/6 a parc. č. 2496/8 v k. ú. Hranice

8.

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 922/2, parc.č. 922/3 a parc.č. 927/3 v k.ú.Hranice

9.

Výkup pozemku parc.č. 2263/1 v k.ú.Hranice

10.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1088/23 v k. ú. Hranice

11.

Záměr na prodej pozemků parc. č. 25/8 a parc.č. 25/14 v k. ú. Velká u Hranic

12.

Záměr na prodej pozemků parc.č. 1816/8 a parc.č. 1816/31 v k.ú.Velká u Hranic

13.

Záměr na prodej pozemků parc.č. 910, parc.č. 912/1 a parc.č. 912/2 v k.ú. Hranice

14.

Žádost o schválení splátkového kalendáře a prominutí poplatků z prodlení

15.

Revitalizace autobusového nádraží Hranice (prezentace v 17:00 hod)

16.

Projednání návrhů na změnu Územního plánu sídelního útvaru Hranice za rok 2008

17.

Žádost společnosti EKOLTES Hranice a.s. o navýšení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně

18.

Problematika úhrad škod na pomnících a hrobech na hřbitovech po větrné vichřici dne 25.6.2008 (na stůl)

19.

Rozpočtové opatření - příspěvek Hranické rozvojové agentuře z.s.

20.

Rozpočtová opatření

21.

Prominutí pohledávky

22.

Návrh rozpočtu města na rok 2009, položky rozpočtu města (příloha) a komentář  (příloha)

23.

Kontrola usnesení 319/2007 - RM 14 ze dne 22.5.2007 , Část 1 kontroly a Část 2 kontroly

24.

Zpráva o činnosti Rady města Hranic a orgánů města dle § 97 zákona o obcích

25.

Náměty, připomínky, různé

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English