Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 5. září 2013


obsah:

Zastupitelstvo města 5. září 2013

Jednání zastupitelstva města se konalo ve čtvrtek 5. září.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic – odstoupení od smlouvy

4.

Prodej pozemků  parc.č. 1104 a části parc.č. 1262/3 vše v  k.ú. Slavíč

5.

Prodej  části pozemku parc. č. 550/21 v k.ú. Drahotuše

6.

Záměr na prodej pozemku  parc.č. 1088/29 v k.ú. Hranice

7.

Záměr na prodej pozemku parc. č. 2139/1 v k.ú. Hranice

8.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 184, byt č. 9 o vel. 1+1 o výměře 42,50 m2, byt se sníženou kvalitou (III. ktg)

9.

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1359/2  v k.ú. Hranice

10.

Směna pozemků parc. č.st. 174 v k.ú. Valšovice za část pozemku parc. č. st. 24/2 v k.ú. Drahotuše a parc.č.  2396/1 v k. ú. Hranice

11.

Výkup pozemků parc.č. 964/28 a parc.č. 1268/4 vše k.ú. Slavíč

12.

Úprava vlastnických vztahů k pozemkům pod garážemi v ulici Nová

13.

Rozpočtová opatření

14.

Finanční příspěvek na opravu veřejného osvětlení v ulici Pod Hůrkou v Hranicích - žádost spol. EKOLTES Hranice a.s.

15.

Nasazení řídícího systému VO města Hranice - zajištění financování realizace akce

16.

Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko - zajištění financování akce

17.

Podání žádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

18.

Návrh opatření ke kontrole č.8/KV13-K/2013

19.

Kontrola plnění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu tenisové haly v Hranicích

20.

Kontrola plnění smluvních podmínek smlouvy mezi Václavem Vlasákem a Městem Hranice

21.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

22.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English