Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 20. února 2014


obsah:

Zastupitelstvo města 20. února 2014

První letošní jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečniloí ve čtvrtek 20. února 2014 od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Jiřího z Poděbrad čp. 1266, byt č. 5 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (II.ktg).

4.

Prodej bytu v Hranicích, Nádražní čp. 735, byt č. 4 o vel. 2+1, byt se sníženou kvalitou (II ktg).

5.

Prodej bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 1148, byt č. 2 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (III ktg).

6.

Prodej bytu v Hranicích, Husitská čp. 1325, byt č. 2 o vel. 3+1, byt se sníženou kvalitou (II ktg).

7.

Prodej části pozemku parc.č. 1062/4 v k.ú. Hranice

8.

Prodej částí pozemku parc. č. 846/1 v k.ú. Středolesí

9.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 184, byt č. 9 o vel. 1+1 o výměře 42,50 m2, byt se sníženou kvalitou (III. ktg)

10.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 53 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg.

11.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1614/1 v k.ú.Hranice 

12.

Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2796/1 v k.ú. Drahotuše

13.

Výkup pozemku 911/37 v k.ú. Hranice

14.

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014 a příloha  - Návrh rozpočtu

15.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2013, Úvod zprávy, Zpráva QMS, Zpráva odbory

16.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

17.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví ev.č. 11/18/3/6/3203

18.

Rekonstrukce ulice Skalní - výkupy pozemků

19.

Protipovodňová opatření, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

20.

Rozhodnutí o pokračování v projektu Výstavba a kanalizace Hranice

21.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt: Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko a Příloha  - Smlouva

22.

Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hranice - přijetí dotace

23.

Problematika hluku z leteckého provozu nad místní částí Hranice 4 – Drahotuše, Příloha

24.

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

25.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru 2014

26.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

27.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English