Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 21. února 2013


obsah:

Zastupitelstvo města  21. února 2013

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 21. února  od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 26 o vel. 1+0 o výměře 19,60 m2, I. ktg.

4.

Záměr na prodej části parc.č. 1815/1 v k.ú. Velká u Hranic

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic – odstoupení od smlouvy

6.

Prodej pozemku parc.č. 56/4 v k.ú. Uhřínov u Hranic

7.

Prodej pozemků parc.č.st. 253/1 a parc.č.st. 253/2 v k.ú. Paršovice

8.

Prodej pozemků v k.ú. Hranice - rozšíření tenisové haly

9.

Prodej části  pozemku parc.č. 2796/2 v k.ú. Drahotuše

10.

Předkupní právo

11.

Předkupní právo

12.

Majetkoprávní dořešení stavba „ Komunikace pro bytový dům na Cementářském sídlišti v Hranicích“

13.

Nabídka Státního pozemkového úřadu  - bezúplatný převod  opěrné zdi řeky Veličky na parc.č. 42/1 a parc.č. 42/2 včetně pozemků parc.č. 42/1 a parc.č. 42/2 vše v k.ú. Hranice

14.

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2013  a příloha

15.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2012 a příloha - ZOČ

16.

Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2012

17.

Změna č. 11/B územního plánu sídelního útvaru Hranice - návrh
příloha 1 grafická částpříloha 1c - legenda

18.

Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou, příloha 1a  a příloha 1c

19.

Vklad majetku na úseku kanalizací ve vlastnictví Města Hranic do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

20.

Modernizace Domova seniorů Hranice - zajištění financování realizace akce

21.

Plán práce finančního výboru na rok 2013 - materiál na stůl

22.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

23.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English