Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 26. června 2014


obsah:

Zastupitelstvo města 26. červen 2014

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1723, byt č. 2 o vel. 2+1, I.ktg

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg.

5.

Výkup části pozemku parc.č. 2068 v k.ú. Hranice

6.

Bezúplatný převod pozemků  v ulici Nádražní a Alešova

7.

Směna pozemků - část parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše za parc. č. st.  505/2  a  parc. č. 184 v k. ú. Hranice

8.

Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s.

9.

Rozpočtová opatření

10.

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 a příloha - Závěrečný účet

11.

Účetní závěrka za rok 2013 ,
příloha č. 2 - účetní výkazy ,
příloha č. 3 - Zpráva o přezkoumání hospodaření 
příloha č. 4 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol

12.

Poskytnutí daru

13.

Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020
a příloha - Návrh Programu rozvoje kultury

14.

Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury
a příloha - Projekt integrace příspěvkových organizací v kultuře

15.

Návrh na řešení havarijního stavu opěrných zdí Drahotušského potoka

16.

Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem

17.

Studie proveditelnosti likvidace komunálního odpadu pro region Hranicko

18.

Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - změna v rozsahu stavby

19.

Oprava chyb v žádosti o změnu projektu před vydáním rozhodnutí SFŽP

20.

Změna rozsahu realizace kanalizace Pod Hůrkou

21.

Změna vložkování kanalizace ve Velké na novou splaškovou kanalizaci

22.

Změna kapacity čerpací stanice ve Velké

23.

Odstranění havarijního stavu městského hřbitova

24.

Odstranění nehospodárného, neúčelného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky

25.

Kontrola činnosti a provozu Městské knihovny

26.

Kontrola hospodaření venkovního i vnitřního bazénu Hranice

27.

Přístup k informacím o hospodaření Ekoltesu

28.

Doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu

29.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

30.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English