Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 4. dubna 2013


obsah:

Zastupitelstvo města  4. dubna 2013

22. jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna  od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 14 o vel. 1+0 o výměře 26,58 m2, I. ktg.

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 62 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg.

5.

Záměr na  prodej pozemku parc.č. 2383 v k.ú. Velká u Hranic

6.

Záměr na  prodej pozemku parc.č. 34 v k.ú. Velká u Hranic

7.

Záměr na  prodej části pozemku parc.č. 2386 v k.ú. Velká u Hranic

8.

Výkup parc.č. 2871/23 v k.ú. Drahotuše

9.

Výkup části parc.č. 651/5 v k.ú. Drahotuše

10.

Výkup části parc.č. 909/20 v k.ú. Hranice

11.

Žádost manželů o povolení splátkového kalendáře

12.

Žádost o povolení splátkového kalendáře

13.

Žádost o povolení splátkového kalendáře

14.

Žádost o povolení splátkového kalendáře

15.

Uplatnění předkupního práva k id. ½ pozemkům evidovaných na LV 8825 pro k.ú.  Hranice

16.

Nabídka Českých drah – odkoupení pozemků parc.č. 909/2 a parc.č. 911/4 vše v k.ú. Hranice

17.

Schválení účetní závěrky za rok 2012 a příloha  - účetní výkaz

18.

Žádost společnosti BonverWin o změnu OZV č. 3/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

19.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2012 o místním poplatku za komunální odpad

20.

Příspěvky a granty na rok 2013 a příloha  - tabulky

21.

Zvýšení finančních prostředků na příspěvky a granty

22.

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení , kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2013 a podklady

23.

Program regenerace MPZ a MPR pro rok 2013 - rozčlenění poskytnutého příspěvku

24.

Finanční příspěvek na zakoupení a instalaci skluzavky na letní koupaliště v Žáčkově ulici - žádost společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

25.

Program zlepšení kvality ovzduší města Hranic

26.

Podání žádosti o dotaci - Energetické úspory - ZŠ Tř. 1. Máje, Hranice

27.

Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou a grafická příloha

28.

Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic - Hodnotící zpráva 
a Plnění Programu

29.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru na 1. pololetí 2013

30.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

31.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English