Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 9. října 2014


obsah:

Zastupitelstvo města 9. října 2014

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 9 října od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. .

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 65 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg.

4.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města  Hranic – žádost o prodloužení lhůty

5.

Prodej  částí pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Velká u Hranic

příloha

6.

Prodej pozemků parc. č. 2766 a parc. č. 2767 v k. ú. Hranice
příloha

7.

Prodej pozemku parc. č. 50/4 v k.ú. Středolesí

příloha

8.

Prodej pozemku parc.č.st. 3873 v k.ú. Hranice

9.

Prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Drahotuše ulice B. Němcové II

10.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1602/1 v k. ú. Hranice

11.

Záměr na prodej pozemků parc. č. st.  3268 - parc. č. st. 3278 vše v k.ú. Hranice
příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4

12.

Pronájem budoucího plynárenského zařízení  ulice M. Tyrše v Drahotuších

příloha

13.

Výkup pozemku parc. č. 1410/2 v k.ú. Slavíč
příloha

14.

Výběrové řízení na prodej parc. č. 2560 v k.ú. Hranice

příloha

15.

Směna pozemků v k.ú. Slavíč
příloha 1
příloha 2

16.

Rozpočtová opatření

17.

Neinvestiční dotace Elimu Hranice pro rok 2014 - Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

18.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Konsolidace IT v Hranicích"

příloha

19.

Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok 2015

20.

Územní plán Hranic - smlouva o spolupráci

21.

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko

22.

Zřízení příspěvkové organizace v oblasti kultury

23.

Zřízení služebnosti autobusové zastávky MHD  - BONVER INVEST a.s.

příloha

24.

Cena města

25.

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

26.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města (na stůl)

27.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

28.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English