Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 23. května 2013


obsah:

Zastupitelstvo města  23. května 2013

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. května od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete níže.

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej pozemků pod garážemi lokalita ulice Nová

4.

Prodej pozemků v k.ú. Slavíč – Povodí Moravy s.p.

5.

Prodej domu čp. 935 Máchova ul. Hranice

6.

Záměr na prodej pozemků parc. č. 2777/10 a parc. č. 2777/7 v k. ú. Drahotuše

7.

Záměr na  prodej části pozemku parc.č. 437/1 v k.ú. Hranice

8.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše

9.

Výkup pozemku parc. č. 1411/2 v k.ú. Slavíč

10.

Uplatnění předkupního práva k id. ½ pozemku evidovaném na LV 5842 pro k.ú.  Hranice

11.

Darování pozemků  v k.ú. Středolesí

12.

Darování id. ½ pozemku parc.č. 558/4 v k.ú. Hranice

13.

Darovací smlouvy - krizové řízení

14.

Žádost společnosti ELIM o zřízení zástavního práva

15.

Žádost o spolufinancování stavby komunikace - staženo z projednání

16.

Granty a příspěvky na rok 2013 a příloha  - tabulky

17.

Změna OZV č.  3/2011 o zákazu provozování loterií

18.

Dodatek k Dohodě o partnerství a Dohoda o memorandu k projektu ET-struct

19.

Dohoda o společné strategii měst

20.

Smlouva o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“

21.

Financování dotačních akcí

22.

Podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava - Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice

23.

Podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na projekt Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko

24.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

25.

Náměty, připomínky, různé

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English