Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 7. listopadu 2013


obsah:

Zastupitelstvo města 7. listopadu 2013

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. .

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Žádost o povolení splátkového kalendáře 

4.

Záměr na  prodej pozemku parc.č. 2500/2 v k.ú. Hranice

5.

Prodej   pozemku parc.č. 56/4 v k.ú. Uhřínov u Hranic

6.

Prodej částí pozemku parc.č. 2780/3 v k.ú. Drahotuše

7.

Prodej  části pozemku parc.č. 800/1 díl „A“ v k.ú. Uhřínov u Hranic

8.

Prodej  spoluvlastnického podílu id. 8874/233142 na pozemcích parc.č. st. 1426, parc.č.st. 1427 a parc.č. st. 1428 v k.ú. Hranice LV 4201

9.

Bezúplatný převod id. 8/112 parc.č. 656/24 v k.ú. Hranice

10.

Výkup pozemků parc. č. 836, parc. č. 837, parc. č. 838/1 v k.ú. Hranice

11.

Úprava vlastnických vztahů k pozemkům pod garážemi v ulici Nová

12.

Návrh provozního rozpočtu města Hranice na rok 2014
příloha  - Návrh rozpočtu

13.

Investiční akce na rok 2014 - příprava

14.

Rozpočtová opatření

15.

Prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

16.

Důsledky porušení podmínek dotace na kanalizaci

17.

Vyjádření k materiálu Ing. Hübla - důsledky porušení podmínek dotace na kanalizaci

18.

Vady zadávací dokumentace kanalizace Pod Hůrkou a Velká

19.

Dar městu na vybudování komunikace

20.

Vyhodnocení projektu "Financování ICT na základních školách zřízených městem Hranice 2009-2013"

21.

Projekt "Podpora ICT na hranických školách v letech 2014-2018 městem Hranice"

22.

Výběrové řízení na prodej parc. č. 602/2 v k.ú. Hranice

23.

Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích - odůvodnění veřejné zakázky v souladu s §156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

24.

Řešení akustiky ve dvoraně zámku

25.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

26.

Náměty, připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English