Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 12. prosince 2013


obsah:

Zastupitelstvo města 12. prosince  2013

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 12. prosince od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete níže.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Záměr na prodej bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 1148, byt č. 2 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (III.ktg).

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 184, byt č. 9 o vel. 1+1 o výměře 42,50 m2, byt se sníženou kvalitou (III. ktg)

5.

Prodej bytových jednotek dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města  Hranic – žádost o prodloužení lhůty

6.

Prodej  pozemků v k .ú. Drahotuše

7.

Prodej pozemků v k.ú. Slavíč

8.

Převod pozemků v k.ú. Středolesí dle zákona č. 173/2012 Sb.

9.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Drahotuše  dotčených stavbou  „III/44029 Drahotuše průtah“

10.

Pozemek parc.č. 528/2 v k.ú. Hranice

11.

Darování id. 1/18 pozemku parc.č. 1870/1 v k.ú. Hranice

12.

Výkup pozemku parc.č. 2291/35 v  k.ú. Hranice

13.

Úprava vlastnických vztahů k pozemkům pod garážemi v ulici Nová

14.

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2014 a vlastní Rozpočet 2014

15.

Doplnění návrhu rozpočtu města Hranic na rok 2014

16.

Rozpočtová opatření

17.

Rozpočtové opatření - příspěvek Elimu Hranice

18.

Navýšení neinvestičního příspěvku na údržbu veřejného osvětlení v Hranicích

19.

OZV č. 3/2013 o komunálním odpadu

20.

Přijetí darů v souvislosti s poskytnutím investičního příspěvku na pořízení termokamery pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice

21.

Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní -  křižovatka Kpt. Jaroše

22.

Podání žádosti o dotaci - Bezpečností prvky na Tř. Generála Svobody

23.

Podání žádosti o dotaci - Dětské hřiště v přírodním stylu při ZŠ a MŠ Struhlovsko

24.

Podání žádosti o dotaci: Regenerace panelového sídliště - Hranice, Nová I. etapa

25.

Kontrola činnosti Městského muzea a galerie v Hranicích

26.

Kontrola realizace projektu "Rekonstrukce komunikace Studentská - Hviezdoslavova Hranice" a příloha 2

27.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města

28.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Hranic a schůzí Rady města Hranic

29.

Stočné na rok 2014

30.

Vypouštění odpadních vod ve Velké

31.

Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích – vyhlášení výběrového řízení, doplnění usnesení

32.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

33.

Náměty, připomínky, různé

 

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English