Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2010 - 2014 / Zastupitelstvo města 27. června 2013


obsah:

Zastupitelstvo města 27. června 2013

24. jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Prodej bytu v Hranicích, Hromůvka čp. 1890, byt č. 18 o vel. 3+1, I. ktg.

4.

Prodej bytu v Hranicích, Jiřího z Poděbrad čp. 1266, byt č. 1 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (II. ktg).

5.

Prodej bytu v Hranicích, Jiřího z Poděbrad čp. 1266, byt č. 5 o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou (II ktg).

6.

Prodej bytu v Hranicích, Nádražní čp. 557, byt č. 2 o vel. 3+1, byt se sníženou kvalitou (II. ktg).

7.

Prodej   částí pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Středolesí

8.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice (lokalita Struhlovsko)

9.

Záměr na prodej pozemku parc. č. 702/2 v k. ú. Drahotuše

10.

Záměr na prodej společnosti Teplo s.r.o.

11.

Výkup části parc.č. 2854/22 v k.ú. Drahotuše

12.

Výkup parc.č.st. 596/3 v k.ú. Hranice

13.

Výstavba chodníku ve Slavíči, napojení chodníkové trasy z Presbetonu k autobusové zastávce - darovací smlouva

14.

Závěrečný účet města Hranic za rok 2012

15.

Rozpočtová opatření

16.

Poskytnutí mimořádného příspěvku

17.

Příspěvek Městské knihovně Hranice

18.

Příspěvky školám jiného zřizovatele

19.

Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

20.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravy chodníků společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

21.

Žádost o navýšení příspěvku na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice

22.

Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže

23.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města

24.

Kontrola investiční akce "Domov seniorů v Hranicích - opravy a zateplení"

25.

Kontrola plnění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu tenisové haly v Hranicích

26.

Kontrola plnění smluvních podmínek smlouvy mezi Václavem Vlasákem a městem Hranice

27.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle § 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb.

28.

Náměty připomínky, různé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English