Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 23. února 2017


obsah:

Zastupitelstvo města 23. února 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. února od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. .

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Náměty, připomínky občanů

3.

Kontrola plnění usnesení

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 47 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I.ktg.

5.

Žádost o povolení splátkového kalendáře 

6.

Prodej části pozemku  parc. č.  2777/1 v k. ú. Drahotuše

7.

1. změna rozpočtu a příloha - převody a investice

8.

Rozpočtová opatření

9.

Finanční záležitosti příspěvkových organizací

10.

Schválení Obecně závazné vyhlášky města Hranic č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice ve znění jejích změn

11.

Územní plán Hranic – přezkumné řízení Krajským úřadem Olomouckého kraje

12.

Návrhy na změnu Územního plánu Hranic – Drahotuše – Stará štreka

13.

Návrh na změnu Územního plánu Hranic 

14.

Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt ,,Hranická propast 404 - tajemná dáma“ a příloha Infocentrum

15.

Žádost o poskytnutí dotace obce Teplice nad Bečvou

16.

Smlouvy o poskytnutí dotace

17.

Investiční příspěvek na pořízení Zkušební stolice pro statické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice

18.

"Suchá nádrž V Končinách" a "Suchá nádrž Lhotka" - Smlouvy o spolupráci

19.

Zřízení služebnosti stavby oddílné kanalizace " Hranice - Lokalita Pod Hůrkou - oddílná kanalizace"

20.

Záznam z kontroly kontrolního výboru

21.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru na rok 2017

22.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

23.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English