Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 10. prosinec 2015


obsah:

Zastupitelstvo města 10. prosince 2015

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 10. prosince od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete níže, na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 50 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I.ktg.

5.

Prodej částí pozemku parc.č.  1055/13 v k.ú. Hranice

6.

Prodej pozemku parc. č. st . 3357  v k.ú. Hranice

7.

Uplatnění předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc.č. st. 1964 v k.ú. Hranice

8.

Doplnění informací k návrhu rozpočtu města Hranic na rok 2016

9.

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2016 
a příloha - samotný návrh rozpočtu na rok  2016

10.

Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpadOZV č. 2/2015

11.

Návrh OZV č. 3/2015 o místních poplatcíchOZV č. 3/2015

12.

Návrh investic na vyřazení – zmařené investice

13.

Aktualizace Grantového programu města Hranic a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města

Grantový program

Zásady pro poskytování příspěvků

14.

Veřejné osvětlení - poskytnutí investičního příspěvku

15.

Termíny zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města na rok 2016

16.

Podání žádosti o dotaci - Energetické úspory Purgešova 1399

17.

Podání žádosti o dotaci - ZUŠ Hranice

18.

Podání žádosti o dotaci a schválení projektu Regenerace panelového sídliště Hranice, Struhlovsko - I. etapa, 1. část

19.

Stanovy dobrovolného  svazku "Mikroregion Hranicko"

20.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru pro rok 2016

21.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva (na stůl)

22.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

23.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English