Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 17. březen 2016


obsah:

Zveme na březnové zastupitelstvo města

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 17. března od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 7 o vel. 1+1 o výměře 43,85 m2, I. ktg.

5.

Prodej  pozemků  pod garážemi v k.ú. Hranice - lokalita ulice Nová

6.

Prodej pozemku  části pozemku parc. č.  495/1 v k.ú. Hranice

7.

Převod pozemků parc.č. 1034/10, parc.č. 1034/11, parc.č. 1034/12 v k.ú. Klokočí

8.

Záměr na prodej  id. 45/60 parc. č.  2375/1 v k.ú. Hranice

9.

Záměr na prodej pozemků parc. č. st.  3268 - parc. č. st. 3278, parc.č. 510/19, díl "A", vše v k.ú. Hranice

10.

Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. Drahotuše

11.

Záměr na prodej  pozemků  a to  parc. č. 2717/5 a části parc. č.  2717/1 vše v k.ú. Drahotuše

12.

Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

13.

Výkup pozemků - parc. č. 292/5 a id. 1/3 parc. č. 1101 vše v k.ú. Hranice

14.

Uplatnění předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc.č. st. 1964 v k.ú. Hranice

15.

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - výkupy pozemků

16.

Petice proti parkovišti v Sadech Čs. legii

17.

Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova

18.

Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

19.

Lokalita Pod Křivým - odvod dešťových vod v území

příloha 1 - katastrální situace

příloha 2 - rekapitulace stavu

20.

Lokalita Pod Křivým - splašková kanalizace, přípojky

21.

Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic

Příloha 1 - Plnění Akčního plánu pro rok 2015

příloha 2 - hodnotící zpráva

22.

Smlouvy o poskytnutí dotace

23.

Podání žádosti o dotaci - Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20

24.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

25.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English