Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města - červen 2017


obsah:

Zastupitelstvo města  - červen 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 22. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1848, byt č. 16 o vel. 1+1 o výměře 36,13 m2, I. ktg.

5.

Účetní závěrka města Hranice za rok 2016

Příloha 2 - rozvaha

Příloha 3 - výkaz zisku a ztráty

Příloha 4 - příloha

Příloha  5 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha 6 - souhrnná roční zpráva interního auditora

Příloha 7 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

6.

Závěrečný účet města Hranic za rok 2016

Příloha 1 - Závěrečný účet

Příloha 2 - Zpráva o přezkoumání 

7.

Rozpočtová opatření

8.

Odstoupení od žádosti o dotaci na rekonstrukci Čistírny odpadních vod ve Valšovicích

9.

Podání žádosti o dotaci - Muzeum tisku v Drahotuších

10.

Podání žádosti o dotaci - Dopravní automobil pro JSDH Velká

11.

Schválení smluv o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje

Příloha 1

Příloha 3

12.

Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení (oblast tělovýchovy)

13.

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení (oblast kultury)

14.

Žádost obce Teplice nad Bečvou o spolupráci na úseku požární ochrany

15.

Měření kvality ovzduší v Hranicích

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 8

16.

Podpora výměny kotlů na pevná paliva

17.

Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic

18.

Severovýchodní obchvat - zpráva o postupu přípravy

19.

Severovýchodní obchvat - majetkoprávní  vztahy

20.

Cyklostezka Slavíč – Drahotuše – I. etapa - majetkoprávní vztahy

21.

Komunikace Havlíčkova  ulice - majetkoprávní vztahy

22.

Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka

23.

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2873/34 v k.ú. Drahotuše

24.

Nabídka úplatného převodu pozemku parc. č. 2392/1 v k.ú. Hranice

25.

Výkup části pozemku  parc. č. 2448/20  v k. ú. Hranice

a příloha 

26.

Výkup části pozemku parc. č.  489 v k. ú. Lhotka u Hranic

27.

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice

28.

Záměr na prodej pozemků parc.  č. 368/3, parc. č. 368/4 a parc. č. 369/2 vše v k. ú. Hranice

29.

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Drahotuše

30.

Záměr na prodej  části parc. č.  2717/1 v k.ú. Drahotuše

31.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1018 v k. ú. Středolesí

32.

Záměr na prodej pozemku parc.  č. st. 250 v k. ú. Slavíč

33.

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

34.

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel PRONÁJEM ELEKTROCETNTRÁL - Šafařík s.r.o.

35.

Záměry na prodeje pozemků  v k. ú. Velká u Hranic - žadatel

36.

Zahraniční spolupráce - Grantový program

37.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva

38.

Různé - zastupitele

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English