Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 27. dubna 2017


obsah:

Zastupitelstvo města 27. dubna 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 27. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 65 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg.

5.

Výkup parc. č. st. 558/13  včetně  budovy bez čp/č.e která je nedílnou součástí pozemku a části  parc. č. . 911/1 vše v k.ú. Hranice  - České dráhy s.p.

6.

Rozpočtová opatření

7.

OZV města Hranic č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje OZV města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu

8.

Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení

9.

Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo grantové řízení

10.

Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení

11.

Opěrná zeď ulice Kropáčova

12.

Dopravní terminál - smlouva o spolupráci - páteční rozvoz

13.  zrušeno

14.

Rekonstrukce ulice Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

15.

Severovýchodní obchvat  - součinnost při přípravě a realizaci a příloha 1 

16.

Severovýchodní obchvat - majetkoprávní  vztahy

17.

Projekt Hledáme své kořeny přírodní i kulturní

18.

Záznam z kontroly kontrolního výboru

19.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 a přílohy:
příloha 1 - Úvod
příloha 2 - Zpráva o činnosti
příloha 3 - Zpráva o činnosti QMS 

20.

Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2016 a příloha - Zpráva o činnosti

21.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

22.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English