Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 8. září 2016


obsah:

Zastupitelstvo města 8. září 2016

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 8. září od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu

5.

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2016, o regulaci hlučných činností

6.

Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok 2017

7.

Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce prostor Základní školy Drahotuše pro polytechnické vzdělání

8.

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení

9.

Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení

10.

Žádosti o poskytnutí dotace mimo grantové řízení

11.

Rozpočtová opatření

12.

Projednání návrhů na změnu Územního plánu Hranicpříloha

13.

Severovýchodní obchvat města

14.

Napojení firmy PRESBETON Drahotuše s.r.o. na komunikaci I/47

15.

Protipovodňová opatření - Suché nádrže V Končinách, Lhotka Pod Hůrkou

16.

Studie odkanalizování - Doplnění kanalizace v Hranicích - Technicko-ekonomické posouzení

17.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 10.9.1997 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 17.11.1997

18.

Víceúčelové hřiště - Velká u Hranic

19.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Středolesí - realizace větrolamů

20.

Rekonstrukce ulice Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

21.

Komunikace Havlíčkova  ulice - směna částí pozemků v k. ú. Hranice

22.

Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

23.

Výkup pozemku - pan 

24.

Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. Drahotuše

25.

Výkup pozemků parc. č. st. 158 a parc. č. 2844/8 vše v k.ú. Drahotuše

26.

Záměr na  prodej  pozemků pod garážemi v ulici Teplická v Hranicích

27.

Záměr na bezúplatný převod pozemků  parc. č.  st. 2368/2 a parc. č. 2784/3 vše v k. ú. Drahotuše

28.

Záměr na prodej  pozemku parc. č. 96/3 v k.ú. Hranice

29.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1582/1 v k. ú. Hranice

30.

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1911/1 v k.ú. Drahotuše

31.

Záměr na prodej  pozemku parc. č. 2327/3 v k.ú. Hranice

32.

Záměr na prodej  části pozemku parc. č. 1339/31 v k. ú. Hranice

33.

Záměr na prodej pozemku  parc. č. 2204/4 v k. ú. Hranice

34.

Uplatnění předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. 5130 v k.ú. Hranice

35.

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice

36.

Nabídka daru - id. 60/120 parc. č. 2475/7 v k.ú. Hranice

37.

Smlouva o právu provést stavbu - Stavební bytové družstvo v Hranicích

38.

Smlouva o právu provést stavbu - manželé 

39.

Smlouva o právu provést stavbu - 

40.

Muzeum tisku Drahotuše

41.

Stav veřejného pořádku za 1. pololetí roku 2016

42.

Záznam z kontroly kontrolního výboru

43.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

44.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English