Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města - červen 2016


obsah:

Zastupitelstvo města - červen  2016

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  Jednání zastupitelstva je veřejné.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky, občanů

4.

Hlučnost hudebních produkcí

5.

Úprava článku 7 Jednacího řádu Zastupitelstva města Hranic

6.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 66 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg.

7.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 8 o vel. 1+1 o výměře 39,42 m2, I. ktg.

8.

Petice  - Kanalizace - Havlíčkova ulice Hranice

9.

Rekonstrukce ulice Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

10.

Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

11.

Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na bytech v domě čp. 1993, Přátelství v Hranicích

12.

Prodej  pozemků  pod garážemi v k. ú. Hranice  a k. ú.  Drahotuše -  lokalita Struhlovsko

13.

Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. Středolesí

14.

Prodej části pozemku parc. č. 1311/2 v k.ú. Drahotuše - Teplo Hranice, s.r.o.

15.

Pozemek parc. č. 1610/5 v k.ú. Drahotuše - žádost manželů  o prodej příp. pronájem části pozemku 

16.

Prodej nepotřebných nemovitostí České pošty, s. p.

17.

Výkup pozemku

18.

Migrační zprůchodnění rozdělovacího objektu na Žabníku v k. ú. Klokočí

19.

Parkovací systém v Hranicích

20.

Účetní závěrka města Hranice za rok 2015

příloha 2 - rozvaha

příloha 3 - výkaz zisků a ztrát

příloha 4 - účetní výkaz

příloha 8 - výkaz pro hodnocení

21.

Závěrečný účet města Hranic za rok 2015 a příloha - Závěrečný účet

22.

Rozpočtová opatření

23.

,,Hranice - Dopravní automobil" číslo EDS 014D241006279

24.

Akční plán 2016,

příloha 1 - životní prostředí ,

příloha 2- zaměstnanost ,

příloha 3 - školství 

příloha 4 - sport

příloha 5 - soc. péče

příloha 6 - kvalita života

příloha 7 - kultura

příloha 8 - doprava

příloha 9 - cestovní ruch

příloha 10 - osnova, chronologie,

příloha 11 - Program rozvoje města

25.

Aktualizace Grantového programu a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města

Grantový program 

Zásady pro poskytování příspěvků

26.

Záměr na prodej části pozemku parc. č.  293/5 v k. ú. Hranice

27.

Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50  v k.ú. Drahotuše

28.

Členství města Hranice v zájmovém sdružení právnických osob Hranická rozvojová agentura, z.s.

a Příloha  - Stanovy

29.

Osadní výbory

30.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

31.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English