Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města - duben 2016


obsah:

Zastupitelstvo města  - duben 2016

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky, občanů

4.

Vydání Územního plánu Hranic

5.

Granty a příspěvky 2016

a Příloha - rozdělení grantů a příspěvků

6.

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení , kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2016

7.

Granty v oblasti prevence kriminality mládeže na rok 2016

a příloha - tabulky

8.

HZS Olomouckého kraje - rekonstrukce sportoviště - Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení

9.

Rozpočtová opatření

10.

Přistoupení k pověření Olomouckého kraje - Domov seniorů Hranice

11.

Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice

příloha 1 - rozpis rozpočtu

příloha 2 - výpočet úspory

12.

Příprava investičních akcí pro dotační možnosti

a příloha - dotační možnosti

13.

Žádost společnosti EKOLTES Hranice, a.s. o poskytnutí investičních finančních příspěvků na veřejné osvětlení

14.

Žádost o dotaci - Nemocnice Hranice a.s.

15.

Pronájem plynárenského zařízení - Drahotuše ul. M.Tyrše

16.

Insolvenční řízení dlužnice – nabídka Obce Zámrsky

17.

Darování objízdné komunikace a opěrné zídky

18.

Energetické úspory Purgešova 1399 - vyhlášení výběrového řízení

19.

Lokalita Pod Křivým - komunikace - projektová dokumentace

20.

Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul. Pod Bílým kamenem - Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

21.

Rozhodnutí o pokračování v projektu Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa - I. část

22.

Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2015 - důvodová zpráva a úvod

Příloha - Zpráva  o činnosti

23.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

24.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English