Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města - únor 2016


obsah:

Zastupitelstvo města  - únor 2016

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 11. února  od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály k jednání jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Prodej  id. 1/2 pozemku parc. č. st . 3077  v k.ú. Hranice

5.

Výkup pozemků - manželé

6.

Žádost pana o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2092/1 v k.ú. Hranice

7.

Převod pozemků parc.č. 630/19 a parc.č. 2330/7 v k.ú. Hranice

8.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - přípojka NN pro ČOV - Hranice - Valšovicea příloha 

9.

Komunikace - Pod Křivým, Havlíčkova, Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy

10.

Pohledávka Unipol spol. s.r.o.

11.

Rozpočtová opatření a příloha 

12.

Investiční příspěvek Aeroklubu Hranice z.s.,  IČ 00536041

13.

Investiční příspěvek na pořízení Přívěsu pro likvidaci úniků ropných látek z vodní hladiny pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice
a příloha žádost

14.

Podání žádosti o dotaci - Dopravní automobil pro JSDH Středolesí

15.

Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

16.

Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2015 a příloha  - Zpráva

17.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru pro rok 2016

18.

Plán práce finančního výboru - materiál na stůl

19.

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

20.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

21.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English