Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 7. září 2017


obsah:

Zastupitelstvo města 7. září 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 7. září od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  Jednání zastupitelstva je veřejné.

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 65 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg.

5.

Rozpočtová opatření

6.

Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic

7.

Předfinancování dotace pro klub seniorů

8.

Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok 2018

9.

Žádost Statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje v Olomoucké aglomeraci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

10.

Městská hromadná doprava - navýšení finančního příspěvku na zajištění provozu MHD

11.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

12.

Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko - penalizace zhotovitele

13.

Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II .etapa

14.

Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo - běžecký ovál

15.

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci „Dopravních terminálů a ploch parkovišť „zaparkuj a jeď“ (park + ride, dále jen P+R ),  ve městech Hranice, Valašské Meziříčí a Vsetín

16.

Hranice - Severovýchodní obchvat

17.

Seznam pozemků dotčených stavbou Severovýchodního obchvatu - informace

18.

Čaputův dvůr - majetkoprávní  vztahy

19.

Směna pozemků  - Ministerstvo obrany

20.

Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

21.

Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú. Hranice

22.

Dražba nemovitých věcí - pozemku parc. č. st. 329 v k.ú. Hranice

23.

Úplatný převod částí pozemků parc. č. 1059/3 a parc. č. 2777/2 vše v k.ú. Drahotuše

24.

Výkup pozemků LV  55 v k.ú. Hranice

25.

Výkup pozemku parc. č. 2375/2 v k.ú. Hranice

26.

Žádost České pošty, s.p. o potvrzení kupní ceny

27.

Žádost p. o povolení splátkového kalendáře 

28.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

29.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English