Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 15. prosince 2016


obsah:

Zastupitelstvo města 15. prosince 2016

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince výjimečně již od 15. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017 a příloha - rozpočet 2017

5.

Rozpočtová opatření

6.

"Lokalita Pod Křivým - Propojovací komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova" - rozpočtové opatření

7.

OZV č. 4/2016 o komunálním odpadu

8.

Ekocentrum Hranice

9.

Zeď ulice Kropáčova  - manželé 

10.

Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - oprava zdí (pondělní rozvoz)

11.

Schválení projektu Regenerace panelového sídliště Hranice, Nová - II. etapa

12.

Žádost o povolení splátkového kalendáře 

13.

Záměr na prodej nemovitostí – pozemky a stavba čp. 42 Středolesí

14.

Záměr na prodej pozemku  parc. č.  2081/5 v k. ú. Hranice

15.

Záměr na prodej  části pozemku  parc. č. 2798 v k. ú. Drahotuše

16.

Pozemek parc. č. 2066/2 v k.ú. Hranice

17.

Směna pozemků v k.ú. Drahotuše - žádost Aeroklubu Hranice z.s.

18.

Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Šromotovo

19.

Žádost Českých drah a.s. - potvrzení kupní cenypříloha 1

20.

Žádost spol. EKOLTES Hranice, a.s. o prodloužení termínu vyúčtování investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení

21.

Lokalita Pod Křivým - propojení ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy

22.

Rekonstrukce ulice Havlíčkova - majetkoprávní vztahy

23.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě -

24.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě - manželé 

25.

Dodatek ke Zřizovací listině MKZ Hranice, p. o.

26.

Aktualizace grantového programu a grantový program

27.

Úprava Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže pro období 2015 - 2018 

28.

Postup projednávání návrhů na změnu Územního plánu Hranic

29.

Hranice - asistenti prevence kriminality

30.

Hranice - kamerové systémy

31.

Park Československých legií - odkup studny pro napojení stávajícího závlahového systému

32.

Suché nádrže V Končinách, Lhotka - informace o průběhu přípravných prací

33.

Personální záležitosti - výbory zastupitelstva (materiál na stůl)

34.

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

35.

Termíny zasedání zastupitelstva města  a schůzí rady města na rok 2017

36.

Plán práce finančního výboru - materiál na stůl

37.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

38.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English