Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM / Volební období 2014 - 2018 / Zastupitelstvo města 23. března 2017


obsah:

Zastupitelstvo města 23. března 2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března  od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1.

Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Náměty, připomínky občanů

4.

Výkup části parc. č. 1900/7 v k.ú. Hranice

5.

Uplatnění předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. st. 1962 v k.ú. Hranice

6.

Odpis pohledávek – zemřelí, byty a prostory sloužící k podnikání

7.

Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení

8.

Rozpočtová opatření

9.

Granty a příspěvky 2017 -a přílohy

 1. granty kultura
 2. příspěvky kultura
 3. granty zahr. spolupráce
 4. granty tělovýchovy
 5. příspěvky tělovýchova dospělí
 6. příspěvky tělovýchova mládeže
 7. granty vzdělávání
 8. granty sociálně zdravotní
 9. příspěvky sociálně zdravotní 

10.

Granty na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic pro rok 2017 a příloha - tabulka

11.

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2016 a návrh Akčního plánu pro rok 2017

 1. AP 2016_Prioritní osa 1_Akční plán Životní prostředí
 2. AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Cestovní ruch
 3. AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Školství
 4. AP 2016_Prioritní osa 2_Akční plán Zaměstnanost
 5. AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Doprava
 6. AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Kultura
 7. AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Sport
 8. AP 2016_Prioritni osa 3_Akční plán Urbanizace
 9. AP 2016_Prioritni osa 4_Akční plán Bezpečné a přívětivé sociální prostředí
 10. AP 2017_Prioritní osa 1_ŽP
 11. AP 2017_Prioritní osa 2_Cestovní ruch
 12. AP 2017_Prioritní osa 2_Školství
 13. AP 2017_Prioritní osa 2_Zaměstnanost
 14. AP 2017_Prioritní osa 3_Doprava
 15. AP 2017_Prioritní osa 3_Kultura
 16. AP 2017_Prioritní osa 3_Sport
 17. AP 2017_Prioritní osa 3_Urbanizace
 18. AP 2017_Prioritní osa 4_Bezpečné a přívětivé sociální prostředí

12.

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hranic a příloha Návrh územní studie

13.

OZV o školských obvodech spádových ZŠ a MŠ

14.

První společný krok - studie k využití přírodních atraktivit na Hranicku a v Glucholazech

15.

Podání žádosti o dotaci - Výsadba zeleně v Hranicích

16.

Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

17.

Různé - zastupitelé

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English