Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2002 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 3/2002, kterou se upravují některé povinnosti chovatelů zvířat


Zastupitelstvo města Hranice vydává dne 25. 7. 2002 v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel vyhlášky
Touto obecně závaznou vyhláškou se v zájmu zabezpečení ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku a v zájmu zajištění udržování čistoty veřejných prostranství upravují některé povinnosti chovatelů zvířat na území města Hranice.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
a) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
b) zvířaty v zájmovém chovu zvířata, jejichž chov slouží především k zájmové činnosti, např. psi a kočky,
c) chovatelem zvířete každá právnická nebo fyzická osoba, která k jakémukoliv účelu, třeba jen přechodně, chová nebo doprovází zvíře (zvířata),
d) hřištěm veřejně přístupná stavebně nebo sadovnicky upravená plocha, sloužící převážně k hrám dětí nebo sportovnímu vyžití, která je vybavena jedním či více zařízeními typu pískoviště, prolézačka, skluzavka, kolotoč, houpačka, zařízení pro míčové hry apod.

Článek 3
Všeobecné podmínky pro chov
Zvířata lze chovat pouze za podmínek, stanovených obecně závaznými právními předpisy, včetně této obecně závazné vyhlášky. Každý chovatel musí respektovat práva a právem chráněné zájmy jiných osob, je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Článek 4
Povinnosti chovatelů zvířat
(1) Chovatel zvířete je povinen
a) zabránit vstupu zvířat na hřiště, hřbitovy, koupaliště a další veřejná prostranství, označená značkou, zobrazenou v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (zákaz vstupu),
b) neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.), způsobené zvířetem na veřejném prostranství, včetně záhonů a trávníků, tyto nečistoty odložit do odpadové nádoby,
c) zabránit možnosti napadení nebo zranění lidí a jiných zvířat.
(2) Chovatel psa je povinen
a) mít psa, s výjimkou velmi malých druhů psů, při pohybu s ním na veřejném prostranství na vodítku a současně jej mít opatřeného i náhubkem,
b) zajistit psa, s výjimkou velmi malých druhů psů, náhubkem při volném pohybu na prostranstvích, označených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(3) Volný pohyb zvířat, s výjimkou nebezpečných druhů zvířat1), je možný bez časového omezení na prostranstvích, vyznačených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(4) Povinnosti, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se nevztahují na osoby, doprovázející psy při činnosti podle zvláštního předpisu2).
(5) Povinnosti, uvedené v odstavci 1 písm. a), b) tohoto článku, se nevztahují na osoby těžce zdravotně postižené, držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Článek 5
Společná ustanovení

(1) Nález opuštěného zvířete nálezce ohlásí na Městskou policii Hranice nebo na Odbor životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.
(2) Zvířata, volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích, budou odchycena Městskou policií Hranice a předána do příslušného chovatelského zařízení.
(3) Zvíře, odchycené podle předcházejícího odstavce tohoto článku, bude vydáno jeho majiteli po uhrazení nákladů vynaložených na odchyt a poskytnutí dočasné péče o toto zvíře3).

 

 

 

Článek 6
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, provádí Městská policie Hranice a Odbor životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, bude postihováno podle platných právních předpisů4) .
(2) Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o chovu a držení zvířat v Hranicích ze dne 19.10.1994.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.8.2002

 

 

Dr. Ing. Rudolf Novák Ing. Josef Ježík
starosta města místostarosta města

Vyvěšeno 30.7. 2002
Svěšeno 15.8. 2002
___________
Odkazy:
1) vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.
2) např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) zákon č. 16/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.Jazykové verze

  • Čeština
  • English