Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2002 / Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 - zrušena


obsah:


Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 6/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Hranice vydává dne 17.10.2002 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

V článku 3, odstavci 1) se text mění takto:

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b) a písmena c) této vyhlášky činí 348,-Kč a je tvořena:
a) z částky 150,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 198,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2001 činily 3928614,-Kč a byly rozúčtovány takto: 3928614,-Kč jsme dělili počtem 19784 poplatníků (počet poplatníků k datu 31.12.2001)
Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2003

Vyvěšeno 30.10.02
Svěšeno 19.11.02

Ing. Josef Ježík Dr. Ing. Rudolf Novák
místostarosta města Hranice starosta města Hranice

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English